План за интегрирано развитие на Община Елхово (ПИРО) за периода 2021-2027 в процес на подготовка

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г., одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, през месец юни 2020 г. със заповед №  РД-415/24.06.2020 г. на кмета на Общината е сформирана Работна група, която да отговаря за подготовката, изготвянето и одобряването на План за интегрирано развитие на община Елхово за периода 2021-2027 г.

До момента е получена актуална информация, данни и показатели, и е изготвен анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на Общината.

Предстои определяне на най-съществените проблеми пред развитието на общината и населените места на нейна територия, възможностите за развитие и оптималните мерки за постигането им.

Участието на гражданите и всички заинтересоване страни в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Мнения и предложения до Работната група, отговорна за разработването на Плана за интегрирано развитие на община Елхово за периода 2021-2027 г., можете да изпращате на следния имейл: [email protected]

Община Елхово иска да чуе Вашето мнение/виждане/идея за проблемите и възможностите в развитието на нашата община, за което Ви каним да попълните настоящата анкета.