ВАЖНО!!! ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

ОБЩИНА ЕЛХОВО съобщава, че  промяна в Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 ноември 2020 г./ регламентира нов начин за уведомяване на пчеларите за предстоящите третирания с препарати за РЗ на земеделските култури, чрез нарочно създадена електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности /ЕПОРД/. В тази връзка всички пчелари  и земеделски стопани обработващи площи със земеделски култури трябва да направят регистрация в платформата до 31.01.2021 г. До 28.02.2021 г. в случай на третиране на земеделски площи, уведомяването ще се извършва по досегашния ред и чрез ЕПОРД.

От 01.03.2021г. уведомяването ще се извършва само чрез ЕПОРД.

На сайта на БАБХ е публикуван линк за достъп и регистрация в ЕПОРД: http://www.babh.government.bg/bg/page/epord//index

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности) представлява уеб базирано ГИС приложение, в което след регистрация, земеделски стопани, обработващи земя (фермери) и пчелари, могат да въвеждат и получават информация за планираните мероприятия, свързани с третиране с продукти за растителна защита. Чрез възможности за пространствено определяне на зоните на третиране, системата автоматично генерира и изпраща уведомления до пчеларите по електронна поща, както и СМС уведомления, за предстоящо третиране. Уведомленията се изпращат до регистрираните потребители, които са маркирали наличието на пчелин, който попада в рамките на предварително дефиниран радиус от 3 км около третираните площи. В системата се запазва информация за планираните мероприятия и продукти за растителна защита, която да е достъпна на последващ етап. Изборът на площи за третиране се извършва въз основа на слой площи, допустими за подпомагане (ПДП) от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП).