Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 28 януари 2021 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ДО

г-н /г-жа/………………………

П О К А Н А
№ 14 /19.01.2021 г.
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам на 28.01.2021 г. от 09:00 часа в заседателната зала на община Елхово 14-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на  Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне индивидуални основни месечни работни заплати на кметовете на кметства в община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

3. ОТЧЕТ ОТНОСНО: Дейността на общинска администрация по изпълнение решенията на Общински съвет-Елхово за периода  юли 2020 г. – декември  2020 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

4. ОТЧЕТ ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – Елхово и на неговите комисии за периода юли 2020 г. – декември  2020 г.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Mестната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Елхово за 2020 г.  
ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – заместник-кмет и председател на МКБППМН към община Елхово

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Елхово за 2020 година и приемане на Годишна програма за развитие на туризма в община Елхово за 2021 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Елхово за 2021 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.077-0002 от 29.06.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ във връзка с реализацията на проект „Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в Община Елхово”, сключен между ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, Местна инициативна група Елхово-Болярово и Община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

10. ГОДИШЕН  ОТЧЕТ за изпълнение на Програмата за управление през 2020 г. на Петър Андреев Киров –кмет на Община Елхово / МАНДАТ  2019-2023 ГОДИНА/
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21542.69.279 с площ 793 813 кв.м., трайно предназначение: друг вид земеделска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Добрич, за частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020 – 2021г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на имоти земеделски земи определени по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020 – 2021г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на ПУП-парцеларен план за трасето на обект:Трасе за подземен ел. кабел НН до обект „Цех за производство на пелети“ в ПИ 06001.472.8 по КККРНИ на с. Бояново, община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на ПУП-парцеларен план за трасето на обект: Трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение до обект „Цех за производство на пелети“ в ПИ 06001.472.8 по КККРНИ на с. Бояново
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

17. РАЗНИ

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово