Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 25 март 2021 г.

ДО

г-н /г-жа/………………………

П О К А Н А
№ 16 /16.03.2021 г.
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам на 25.03.2021 г. от 09:00 часа в заседателната зала на община Елхово 16-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово 

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Елхово за 2020 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021год.
ВНОСИТЕЛ: Живка Тодорова Кафеджиева – зам.кмет на община Елхово и председател на Комисията за детето

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на списък за броя, видът и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2021 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласуване от Общински съвет-Елхово на позиция и мандат на община Елхово за предстоящо редовно неприсъствено заседание на Асоциация по ВиК при Областна администрация – Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с идентификатор 27382.500.7181 с площ от 30/1775ид.ч кв.м, находящ се в гр.Елхово на ул.“Балабанска“ за срок от 5/пет/ години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9671 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово.           
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9672 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово.           
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.2686 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово.  
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9892 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот частна общинска собственост намиращ се в гр. Елхово на ул. „Търговска” № 63 на Национална служба за съвети в земеделието.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-парцеларен план за трасе на „Външен водопровод за ПИ с идентификатор 43459.502.42, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Външен водопровод за питейно водоснабдяване на Крайпътен обществено-обслужващ комплекс, включващ паркинг в ПИ 43459.502.42 по КК на Контактна зона при ГКПП Лесово-Хамзабейли“”
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020 – 2021 г.

 НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово