Стартира прием на заявление от кандидат-потребителите на здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа + в Община Елхово”

О Б Щ И Н А   Е Л Х О В О

            Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0089 по проект „Патронажна грижа + в Община Елхово ”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,

О Б Я В Я В А

прием на заявление от кандидат-потребителите на здравно-социални услуги в рамките на проекта:

     Патронажната грижа представлява индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности.

Услугите, които може да получава едно лице включват следните дейности :

 • медицински грижи за психичното, физическото и социално здраве- мерене на кръвно налягане, контрол върху приема на лекарства, смяна на превръзки, поставяне на инжекции и др.
 • социално – битови дейности – поддържане на лична хигиена и хигиена в помещението, обитавано от потребителя, закупуване на хранителни продукти и помощ при приготвяне на храна и хранене, административна помощ и др.

Вида и честотата на услугите ще бъдат определени според  индивидуалните нужди на на всеки потребител, като не може да надвишават 2 часа на ден за едно лице.

Лицата, които могат да кандидатстват за потребители  на  услугага „Патронажна грижа“ в рамките на проекта са:

 • лица на възраст над 65 години
 • лица с валидно експертно решение на ТЕЛК;
 • лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;
 • лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства.

Необходими документи за участие в приема:

 • заявление – по образец;
 • документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е дете или е поставен под пълно или частично запрещение;
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
 • заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие) – в случай, че е приложимо.
 • Декларация за обработка на лични данни (по образец).

Документите по образец се получават на адрес: община Елхово, ул. „Търговска” № 13, “Центъра за услуги и информация” или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Елхово.

Срок и място на подаване на документите:

Документите се подават в “Центъра за услуги и информация” в сградата на община Елхово, ул. „Търговска” № 13 всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. от 07.04.2021 г. до 15.04.2021 г. включително.

            В рамките на проекта мултидисциплинарен екип ще извърши оценка на потребностите на всички лица, подали заявления за ползване на услугата.

Информация за процедура за подбор:

Списъците и всички съобщения във връзка с обявата ще се публикуват на интернет страницата на общината www.elhovo.bg и таблото за обяви на община Елхово.

За допълнителна информация: телефон 0478/ 81 258