Стартира набиране на документи за подбор на персонал по проект „Патронажна грижа + в Община Елхово”

О Б Щ И Н А   Е Л Х О В О

 

            Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0089, проект „Патронажна грижа + в община Елхово“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 

О Б Я В Я В А 

подбор на персонал ангажиран в рамките на проекта за следните длъжности :

 За направление 1 – дейност патронажна грижа

 • Домашен помощник – 5 бр.;
 • Медицински специалист – 1 бр.;

Допустимо е персоналът да са лица, придобили или упражняващи право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Не съществува възрастово ограничение за наетите по проекта лица.

 

 1. За изпълнение целите на Проекта ще бъдат назначени 5 (пет) домашни помощника на трудов договор, на пълно работно време – 8 часа .
 • Основни дейности:
 • Осъществяване на социално-битови дейности в домовете на потребителите, включващи: поддържане на лична хигиена; поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава;
 • Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост;
 • Съдействие при приготвяне на храна;
 • Оказване на помощ при хранене;
 • Извършване на административни услуги, заплащане на битови сметки (със средства на потребителя);
 • Придружаване при разходка и посещение на кино, театър, изложба и др

     1.2 Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

 • минимални изисквания за заемане на длъжността :
 • Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са осъждани;
 • Образователна степен – основно образование;
 • Професионален опит – не се изисква, опитът се счита за предимство;
 • Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;
 • Допълнителни квалификации са предимство.
 • специфични изисквания:
 • Комуникативност и умения за работа в екип.
 1. За изпълнение целите на Проекта ще бъде назначено 1 (едно) лице Медицински специалист /Медицинска сестра на трудов договор, на пълно работно време – 8 часа .

     2.1  Основни дейности:

 • Събира и предоставя здравна информация на потребителите;
 • Предоставя квалифицирани медицински услуги, недублиращи тези от НЗОК и съгласно индивидуалните потребности на потребителите по проекта;
 • Осъществява профилактика и консултиране на потребителите за социално-значими заболявания;
 • Придружава потребителите до здравни услуги и болнични заведения, осъществява и поддържа контакти със здравни институции, имащи отношение към целевата група;
 • Извършва манипулации, които могат да бъдат извършвани извън лечебно заведение – измерване на витални показатели;
 • Води и съхранява документацията, съпътстваща услугата.

     2.2  Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

 • минимални изисквания за заемане на длъжността :
 • Да не са осъждани;
 • Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Образователна степен – висше, професионален бакалавър, полувисше;
 • Специалност – „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Здравни грижи”, „Фелдшер”;
 • Професионален опит – 1 година в сферата на здравеопазването;
 • Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;
 • Допълнителни квалификации са предимство.
 • специфични изисквания:
 • Умения за работа в екип.

За направление 2 – дейност превенция на covid-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности

 1. За изпълнение целите на Проекта ще бъдат назначени 10 (десет) хигиениста на трудов договор, на пълно работно време – 8 часа

      3.1 Основни дейности:

Ежедневно почистване и дезинфекция на всички помещения в съответната социална услуга, както и на определените критични точки, които подлежат на задължителна дезинфекция

      3.2 Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

 • минимални изисквания за заемане на длъжността :
 • Да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост;
 • Да не са осъждани;
 • Образователна степен – основно образование;
 • Професионален опит – не се изисква, опитът се счита за предимство;
 • специфични изисквания:
 • да познава санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания за помещенията;
 • да познава видовете, свойствата и начина на употреба на препаратите за  почистване и дезинфекция и целесъобразно да си служи с тях.

         Начин на провеждане на подбора:

 1. Допускане по подадените документи
 2. Събеседване

          Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

           Документите по образец се получават на адрес: община Елхово, ул. „Търговска” № 13, “Центъра за услуги и информация” или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Елхово.

Срок и място на подаване на документите:

Документите се подават в “Центъра за услуги и информация” в сградата на община Елхово, ул. „Търговска” № 13 всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. от 07.04.2021 г. до 15.04.2021 г. включително.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за обявената длъжност.

Информация за процедура за подбор:

Списъците и всички съобщения във връзка с обявата ще се публикуват на интернет страницата на общината www.elhovo.bg и таблото за обяви на община Елхово .

За допълнителна информация: телефон 0478/ 81 258

ВАЖНО:

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и график за провеждането му ще бъдат обявени на 16.04.2021 г. на информационното табло и на сайта на Община Елхово.