Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 22 април 2021 г.

ДО

г-н /г-жа/………………………

П О К А Н А
№ 17 /13.04.2021 г.
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам на 22.04.2021 г. от 09:00 часа в заседателната зала на община Елхово 17-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г.на дружество с общинско участие: “Медицински център №1 – Елхово” ЕООД
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г. на дружество с общинско участие МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС Елхово

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурса за възлагане на управлението на МБАЛ „Св. Ив. Рилски” ЕООД, насрочен с решение № 147/15/10 на Общински съвет – Елхово и промяна на Устава на МБАЛ „Св. Ив. Рилски” ЕООД.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Ново обсъждане на решение № 165/16/11/ на Общински съвет – Елхово от 25.03.2021 г., във връзка със заповед АК-11-00001/07.04.2021 г.  на областния управител.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев Колев – председател на ОбС-Елхово

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Възлагане на услугата „патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-6.002-0089-C01 „Патронажна грижа + в Община Елхово ”.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:  Доклади на читалищата в община Елхово за осъществените читалищни дейности в изпълнение на приетата програма за 2020 год. и изразходваните от бюджета средства през предходната година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие  по реда на чл. 29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Обявяване на недвижими имоти публична общинска собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатор 06001.19.730, с идентификатор 06001.19.731 и с идентификатор 06001.19.732 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бояново, община Елхово за частна общинска собственост
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Обявяване на недвижими имоти публична общинска собственост, представляващи поземлен имот с идентификатор 43459.53.1009 и поземлен имот с идентификатор 43459.53.1012 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лесово, община Елхово за частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалните части на Община Елхово представляващи 40/1358 кв.м.ид.ч. дворно място цялото с площ 1 358 кв.м. съставляващо поземлен имот V-245 в кв. 19 по плана на с. Изгрев и 25/961 кв.м.ид.ч. дворно място цялото с площ 961 кв.м съставляващо поземлен имот VІ-245 в кв. 19 по плана на с. Изгрев на съсобственика „ ГИД ПАУЪР” ЕООД гр. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 420/3400 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 3 400 кв.м. съставляващо поземлен имот VІІІ-4 кв.2 по плана на с. Жребино на съсобственика „ ГИД ПАУЪР” ЕООД гр. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 345/2875 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 2 875 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот І-18 в кв. 8 по плана на с. Гранитово на съсобственика «ЛАНД БИО» ООД гр. Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 80/1705 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 1 705 кв.м. съставляващо поземлен имот І-549 в кв. 40 по плана на с. Бояново на съсобствениците Трендафил Иванов Трендафилов и Митка Иванова Манушева.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 35/1000 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 1 000 кв.м. съставляващо поземлен имот ХІ-151 в кв. 17 по плана на  с. Маломирово на съсобственика «ЕМ ДЖЕЙ СОЛАР СИСТЕМ» ЕООД гр.София.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот VІІ-детски дом в кв.32 с площ от 3670 кв.м. по застроителния и регулационен план на с. Гранитово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 47/1307 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 1 307 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІІ-120 в кв. 35 по плана на с. Бояново на съсобственика „ТОПЕЛЕКТРИК БГ” ООД гр. Сливен.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 4/1234 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 1 234 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот IIІ-110 в кв. 16 по плана на с. Чернозем на съсобственика „НАРИЯ – ДЕНИС” ЕООД гр. Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 25/2030 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 2 030 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот VIІ-45 в кв. 8 по плана на с. Маломирово на съсобственика Иван Димитров Ганчев.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем на обработваеми земи – частна, общинска собственост за срок от десет стопански години.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предварително съгласие  за  прокарване  на трасе за отводнителен канал през  поземлен  имот с идентификатор 27382.78.15 по КК на землище гр.Елхово, собственост на Община Елхово    
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово 

21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на направени инвестиции финансирани от „ВиК“ЕООД – гр.Ямбол и непредвидени в подробната им инвестиционна програма за 2020г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово 

22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за периода от  2021 – 2022  година и Годишен  план за изпълнение на общинската стратегия за  подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за 2020 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

24. РАЗНИ

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово