ОбС-Елхово удължи срока на конкурса за управител на болницата в Елхово

С решение № 172/17/3/ от 22.04.2021 г. Общински съвет – Елхово удължава срока за подаване на заявления за участие в конкурса за възлагане управлението на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Елхово, насрочен с Решение № 147/15/10 на Общински съвет-Елхово с 30 дни от датата на публикацията.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

І. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

ІІ. Оценка на бизнес план (програма за управление) за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

ІІІ. Провеждане на събеседване с кандидатите.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

4. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

5. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

6. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото дружество;

8. не заема висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1- 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

9. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

10. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

11. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго общинско дружество;

Точки 9 и 10 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за участие в конкурса;

2. Професионална автобиография-европейски формат;

3. Нотариално заверено копие от диплом за завършено образование по посочените специалности;

4. Нотариално заверено удостоверение за квалификация по “Здравен мениджмънт”, отговарящо на изискванията на §3 от Наредба №9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението  на лечебни заведения по ЗЛЗ;

5. Нотариално заверено копие от диплом за придобита основна специалност за лекарите, съответно стоматолозите;

6. Копие от трудовата книжка, удостоверяваща наличието на изискуемия трудов стаж;

7. Медицинско свидетелство;

8. Декларация за установяване на липсата на обстоятелства от т.3 до т.11 на раздел 2;

9. Мотивационно писмо за участие в конкурса;

10. Препоръки от предишен работодател, ако има такива.

 Документите да са поставени в надписан с имената на кандидата и наименование на съответното лечебно заведение запечатан плик. Посочените документи трябва да бъдат валидни съгласно българското законодателство.

МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите за участие на кандидатите се приемат в 30-дневен срок от публикацията в канцеларията на Общински съвет–Елхово.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават  в запечатан плик и се завеждат по реда на тяхното постъпване.

За допълнителна информация: 0478/88 026.

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово