ЗАПОВЕД № РД-471/ 09.08.2021 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

ЗАПОВЕД
№ РД-471/ 09.08.2021 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи № 16/25.03.2021 г., № 17/22.04.2021 г. и № 18/27.05.2021 г.

  Н А Р Е Ж Д А М :

 Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ :

поземлен имот с идентификатор 27382.500.9892 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18103/ 28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.03.2021 г., адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. “Балабанска”, площ: 1 036 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за обществена сграда, комплекс, предишен идентификатор: 27382.500.3167, номер по предходен план: 9892, квартал 74А, парцел ІІІ, при съседи: поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7094, 27382.500.7079, 27382.500.9891, 27382.500.2167, 27382.500.7165, с начална тръжна цена 12 400,00 лв. без ДДС, депозит 1 240,00 лв.

Публичният търг да се проведе на 31.08.2021 г. от 14:00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 08.09.2021 г. от 14:00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово.

Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17:00 ч. на 30.08.2021 г. и 07.09.2021 г. при повторен публичен търг на гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово и се публикува на електронната страница на община Елхово.

Заявленията за участие в публичния търг заедно с необходимите документи посочени в тръжната документация да се приемат до 17:00 часа на 30.08.2021 г. и 07.09.2021 г. при повторен търг, при условия и по ред посочени в тръжната документация.

Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9892 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

Оглед на имота да се извършва до 17.00 часа на 30.08.2021 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч., а при повторен търг до 17.00 часа на 07.09.2021 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

         Председател : не се чете

         Членове :    1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете   
  3. не се чете
  4. не се чете          

         Резервни членове : 1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете

Начинът на плащане е еднократна вноска на стойността посочена в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение и се публикува на електронната страница на община Елхово.

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете
Кмет на община Елхово

Тръжна документация

Скица