ЗАПОВЕД № РД – 472/09.08.2021 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали втора употреба

ЗАПОВЕД
РД 472
Елхово, 09.08.2021 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№ 9/23.07.2020 г. и 10/24.09.2020 г.

З А П О В Я Д В А М :

         Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество от 557,700 т строителни материали средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с ремонт на уличната мрежа в гр. Елхово с начална тръжна цена 39 039,00 лв. без ДДС, депозит 3 903,90 лв.

Ангажимент на купувача е отделянето на паветата от депото където са складирани, натоварването, претеглянето и изнасянето им.

Публичният търг да се проведе на 31.08.2021 г. от 14.30 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 08.09.2021 г. от 14.30 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово.

Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17.00 часа на 30.08.2021 г., а при повторен търг до 17.00 часа на 07.09.2021 г. на гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово и се публикува на електронната страница на община Елхово.

Заявления за участие в публичния търг заедно с необходимите документи посочени в тръжната документация да се приемат до 17.00 часа на 30.08.2021 г., а при повторен търг до 17.00 часа на 07.09.2021 г. при условия и ред посочени в тръжната документация.

Утвърждавам тръжната документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на 557,700 т. средни гранитни павета втора употреба, неразделна част от настоящата заповед.

Оглед може да се извършва до 17.00 часа на 30.08.2021 г., а при повторен търг до 17.00 часа на 07.09.2021 г.

         Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

         Председател : не се чете

         Членове :   1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете

         Резервни членове : 1. не се чете

  1.    не се чете
  2.    не се чете

 

Начинът на плащане е еднократна вноска на стойността посочена в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Ако действително добития от депото паваж е по-малко от прогнозно обявеното по-горе количество да бъде възстановена надвнесената сума.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение и се публикува на електронната страница на община Елхово.

 

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете

Кмет на община Елхово

 

Тръжна документация