ЗАПОВЕД № РД-475/11.08.2021г. относно открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост

ЗАПОВЕД
№ РД-475
Елхово, 11.08.2021г. 

        На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.102 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на зем.земи /ЗСПЗЗ/,  Решение №230/20/8/ на Об съвет Елхово, взето с протокол №20 от 29.07.2021г. 

Н А Р Е Ж  Д А М :

I.Съгласно  Решение №230/20/8/ на Общински съвет – Елхово, взето с протокол №20 от 29.07.2021г.      откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост  за срок от една стопанска   година  по землища, както следва:

  1.  
   

Землище

Пасища, мери и ливади-публична общинска собственост
Брой имоти Площ

дка

1 гр.Елхово 20 541.397
2 с.Изгрев 30 363.557
3 с.М.Манастир 100 583.285
4 с.Раздел 66 3067.971
5 с.Мелница 84 3287.914
6 с.Борисово 18 211.738
7 с.Славейково 8 380.312
8 с.Пчела 11 346.759
9 с.Г.Дервент 181 4581.546
10 с.В.Поляна                 17 741.232
11 с.Чернозем 34 1301.326
12 с.Жребино 23 612.850
13 с.Лалково 36 671.677
14 с.Лесово 89 5270.533
15 с.Маломирово 21 176.242
16 с.Гранитово 45 1148.899
17 с.Трънково 24 791.037
18 с.Бояново 30 92.475
19 с.Кирилово 84 1000.994
20 М.Кирилово 13 62.213
21 Добрич 30 934.987
  Общо: 964 26168.944

      Обект на търга  са земите, подробно описани по землища, имоти,  начин на трайно ползване, категория, площ и годишна наемна цена в Приложение №1 за пасища, мери и ливади-публична  общинска собственост неразделна част към настоящата заповед и обявени в общината  и публикувани на сайта на община Елхово www.elhovo.bg в раздел търгове и конкурси.

     Дължимите плащания  по сключените договори за наем се извършват по банков път или на касата на община Елхово.

     В търга могат да участвуват само /собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ/, за всички или отделни поземлени имоти.

           Търгът да се проведе от комисия в състав:

Председател:не се чете

      членове:1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете
  5. не се чете

 Резервни членове:1. не се чете                                         

  1. не се чете от 10,00ч. в залата на Община Елхово на 31.08.2021г.

Желаещите да участват /всички собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ/  в търга следва до 17.00 часа на 27.08.2021г. да подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово  следните документи:

За юридически лица:

            1.Заявление образец за участие в търг–подава се от представляващия или упълномощен от него представител в ЦУИГ на община Елхово

– на гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

– по поща или куриер до гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

– по електронна поща с адрес :obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

            2.Извадка от търговския регистър за актуално състояние на фирма.Издава се служебно.

3.Приходна квитанция за внесен депозит в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит  в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесени по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

            4.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

5.Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

  1. Справка от Интегрираната информационна система на БАБХ.

 За физически лица:

            1.Заявление образец за участие в търг–подава се от представляващия или  упълномощен от него представител в ЦУИГ на община Елхово.

– на гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

– по поща или куриер до гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

– по електронна поща с адрес : obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

  1. Приходна квитанция за внесен депозит в размер на 10 % от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит в размер на  10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

           3.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

           4.Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

  1. Справка от Интегрираната информационна система на БАБХ.

За останалите след търга земеделски земи ще се проведе втори търг  на   08.09.2021г.Документите за търга се подават до 17.00 часа  на 07.09.2021г.

           Тръжната документация, утвърдена от кмета да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦУИГ на община Елхово.

           Заповедта да се доведе до знанието на отдел СУ ОС и Екология за сведение и изпълнение.

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово

 

Тръжна документация

Приложение №1