ЗАПОВЕД № РД-473/10.08.2021г. относно открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на поземлен имот, находящ се в землището на гр. Елхово

ЗАПОВЕД
№ РД-473
Елхово, 10.08.2021г.

 

        На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 и ал.9  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.20, ал./1/, ал./2/ и ал./3/, чл.45, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,  Решение №231/20/9/, взето с протокол №20 от 29.07.2021г. 

Н А Р Е Ж  Д А М :

     I.Съгласно,  Решение №231/20/9/, взето с протокол №20 от 29.07.2021г. откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 27382.101.984, площ 15 893кв.м,  VI -категория, м.“Лозята“, начин на трайно ползване „нива“, находящ се в землището на гр.Елхово за срок от десет  стопански години, с начална наемна цена в размер на  301,97лв.         

Дължимите плащания по сключения договор за наем се извършват по банков път или на касата на община Елхово.

            В търга могат да участвуват всички физически и юридически лица за поземления имот.

            Търгът да се проведе от комисия в състав:

Председател:не се чете

      Членове:1.не се чете

                     2 не се чете

                     3.не се чете

                     4.не се чете

                     5.не се чете

                     6.не се чете

                Резервни членове:1.не се чете                                         

                                    2.не се чете

 на  31.08.2021г. от  9,00ч.   в залата на Община Елхово

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 30.08.2021г. да подадат:

-на гише №1 в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово

-по поща или куриер до гише №1 в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово

-по електронна поща с адрес: [email protected] с квалифициран електронен подпис следните документи:

За юридически лица:

            1.Заявление-образец за участие в търга–подава се от представляващия или упълномощен негов представител.

            2.Извадка от търговския регистър за актуално състояние на фирма.Издава се служебно.

            3.Приходна квитанция за внесен депозит в размер на 301,97лв, представляващ 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит  в размер на 301,97лв, представляващ 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

            4.Приходна квитанция за участие в търга в размер на  10 лв, внесени в касата на общината.

            5.Пълномощника на участника в търга да представи нотариално заверено копие от пълномощното.

За физически лица:

1.Заявление-образец за участие в търга – подава се от физическото лице или упълномощен негов представител.

2.Приходна квитанция за внесен депозит в размер на 301,97лв, представляващ 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит  в размер на 301,97лв, представляващ 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

  1. Приходна квитанция за участие в търга в размер на 10 лв, внесени в касата на общината.

           4.Пълномощника на участника в търга да представи нотариално заверено копие от пълномощното.

Когато на публичния търг не се яви кандидат ще се проведе втори търг  на   08.09.2021г от 9.00ч. Документите за търга се подават до 17.00 часа  на 07.09.2021г.

           Тръжната документация, утвърдена от кмета да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦУИГ на община Елхово.

           Заповедта да се доведе до знанието на отдел СУ ОС и Екология за сведение и изпълнение.

 

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово                                                                        

 

Тръжна документация