ЗАПОВЕД № РД-481/ 16.08.2021г. относно открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост

З А П О В Е Д
№ РД-481
гр.Елхово,16.08.2021г.

       На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2  и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, решения на Общински съвет – Елхово №237/20/15/ и №238/20/16/ взети с Протокол №20/29.07.2021г.

Н А Р Е Ж Д А М:

       Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от ПИ с идентификатор 27382.500.947 – публична общинска собственост както следва:

1.Част от имот – публична общинска собственост с идентификотор 27382.500.947  с площ от 20/357ид.ч кв.м, целия с площ 357кв.м, находящ се в гр.Елхово на ул.“Славянска“ за срок от 5/пет/ години с начален месечен наем 56.50лева, депозит 339.00лева.

2.Част от имот – публична общинска собственост с идентификотор 27382.500.947 с площ от 23/357ид.ч кв.м, целия с площ 357кв.м, находящ се в гр.Елхово на ул.“Славянска“ за срок от 5/пет/ години с начален месечен наем 60.10лева, депозит 360.60лева.

       Дължимите плащания се извършват по банков път както следва:банкова сметка за внасяне на депозит- BG68STSA93003346210388, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД  клон Елхово; Банкова сметка за такса за участие в търг – BG91STSA93008401554900, ВИД ПЛАЩАНЕ 448090, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД  клон Елхово или на първо гише в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

       Оглед на обектите  може да се извърши всеки работен ден до 01.09.2021г. от 10.00часа до 12.00часа.

       Търгът да се проведе от комисия в състав:

       Председател: не се чете

             Членове:1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4.    не се чете 

Резервни членове:1.не се чете

                            2.не се чете

на 02.09.2021г. от 11.00часа в залата на община Елхово.

       В търга могат да участват физически и юридически лица.

       Желаещите за участие в публичния търг следва до 17.00часа на 01.09.2021г.  да подадат следните документи:

        I.За юридически лица

        1.Заявление – образец за участие в публичния търг – подава се от представляващия юридическото лице и ЕТ или упълномощен негов представител на гише №1 в Центъра за услуги и информация  на община Елхово.

        2.Извадка от Търговския регистър за актуално състояние, издава се служебно.

        3.Приходна квитанция за внесен депозит.

         4.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

        5.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в публичния търг.

               II.За физически лица :

               1.Заявление за участие в публичния търг по образец на гише №1 на

        информационния център, подава се от физическото лице или упълномощен

        от него представител.

       2.Приходна квитанция за внесен депозит.

       3.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

       4.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

         Заявлението с приложените документи, които са необходими да се представят от кандидатите при участие в публичния търг, могат да бъдат изпратени:

         – по поща или куриер до гише №1в Центъра за услуги и информация на първия етаж в административната сграда на общината на ул.“Търговска“№13 в гр.Елхово;

         – по електронна поща с адрес: obshtina@elhovo.bg  с квалифициран електронен подпис.

      При липса на кандидати за участие в търга на 02.09.2021г., да се проведе втори търг при същите условия на 09.09.2021г. от 11.00ч. в залата на община Елхово, като документите за участие в търга се подават до 17.00часа на 08.09.2021г.

         Тръжната документация, утвърдена от кмета на общината да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦУИГ на община Елхово.

         Настоящата заповед да се сведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

Заповедта и утвърдената тръжна документация да се публикуват на електронната страница на Община Елхово в „Търгове и конкурси“

 

 

ПЕТЪР КИРОВ /П. НЕ СЕ ЧЕТЕ/

Кмет на община Елхово

 

Тръжна документация