Процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта (2021-2025) към Министерството на младежта и спорта

Община Елхово информира всички заинтересовани страни за стартирала процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта (2021-2025)  към Министерството на младежта и спорта по следните тематични области:

  • Тематична област 1 „Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности“;
  • Тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“;
  • Тематична област 3 „Свободно време, творчество и култура“;
  • Тематична област 4 „Насърчаване на здравословен начин на живот“;
  • Тематична област 5 „Толерантност и европейска принадлежност“.

В настоящата процедура могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза и отговарящи на условията на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта, които не са сключили договори за предоставяне на целево финансиране през 2021 г. по други програми, администрирани от Министерството на младежта и спорта, като всяка организация може да подаде само едно проектно предложение в настоящата процедура.

Проектните предложения се подават в срок до 27.09.2021 година.

Формулярът за кандидатстване и приложенията към него, както и подробна информация относно процедурата, могат да бъдат получени на интернет страницата Национална информационна система за младежта (https://nism.bg/) и на  Министерството на младежта и спорта (http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=QJtCezm3TQM%3d).

Кандидатите имат възможност да задават въпроси относно условията/указанията по процедурата по електронна поща – [email protected], но не по-късно от 3 работни дни преди изтичане на крайния срок за кандидатстване.