ЗАПОВЕД № РД-548/14.09.2021 г. относно открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост за срок от една стопанска година

ЗАПОВЕД

№ РД-548

Елхово, 14.09.2021г.

 

        На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Решение №230/20/8 на Об. съвет Елхово, взето с протокол №20 от 29.07.2021 г. и чл.45, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

Н А Р Е Ж  Д А М :

I. Съгласно  Решение №230/20/8 на Об. съвет Елхово, взето с протокол №20 от 29.07.2021 г. откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост  за срок от една стопанска   година  по землища, както следва:

  1.  
   

Землище

Пасища, мери и ливади-публична общинска собственост
Брой имоти Площ

дка

1 гр.Елхово 18 396.329
2 с.Изгрев 30 363.557
3 с.М.Манастир 100 583.285
4 с.Раздел 63 2031.771
5 с.Мелница 84 3287.914
6 с.Борисово 18 211.738
7 с.Славейково 8 380.312
8 с.Пчела 11 346.759
9 с.Г.Дервент 180 4489.539
10 с.В.Поляна                 17 741.232
11 с.Чернозем 34 1301.326
12 с.Жребино 23 612.850
13 с.Лалково 36 671.677
14 с.Лесово 89 5270.533
15 с.Маломирово 21 176.242
16 с.Гранитово 44 1106.051
17 с.Трънково 23 721.222
18 с.Бояново 30 92.475
19 с.М.Кирилово 13 62.213
20 с.Кирилово 84 1000.994
21 с.Добрич 30 934.987
  Общо: 956 24783.006

      

   Обект на търга  са земите, подробно описани по землища, имоти,  начин на трайно ползване, категория, площ и годишна наемна цена в Приложение №1 за пасища, мери и ливади-публична  общинска собственост неразделна част към настоящата заповед и обявени в общината, съответното кметство и публикувани на сайта на община Елхово www.elhovo.bg в раздел търгове и конкурси.

     Дължимите плащания  по сключените договори за наем се извършват по банков път или на касата на община Елхово.

     В търга могат да участвуват собственици на пасищни селскостопански животни, както и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона за всички или отделни поземлени имоти.

           Търгът да се проведе от комисия в състав:

Председател:не се чете

      Членове:1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете
  5. не се чете

                Резервни членове:1. адв. Иван Петков Чиликов                                         

                                                    2. Радина Георгиева Атанасова-счетоводител  отдел БФ и ТРЗ

от 14,00ч. в залата на Община Елхово на 04.10.2021 г.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 01.10.2021 г. да подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово  следните документи:

За юридически лица:

            1. Заявление образец за участие в търг–подава се от представляващия или упълномощен от него представител

– на гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

– по поща или куриер до гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

– по електронна поща с адрес:[email protected].bg с квалифициран електронен подпис.

            2. Извадка от търговския регистър за актуално състояние на фирма. Издава се служебно.

            3. Приходна квитанция за внесен депозит в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит  в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесени по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

            4. Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв. за първи имот и по 2 лв. за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

            5. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

            6. Справка от  Интегрираната информационна система на БАБХ, ако участника е собственик на пасищни селскостопански животни.

 За физически лица:

            1. Заявление образец за участие в търг–подава се от представляващия или  упълномощен от него представител

– на гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

– по поща или куриер до гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

– по електронна поща с адрес:[email protected].bg с квалифициран електронен подпис.

  1. Приходна квитанция за внесен депозит в размер на 10 % от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит в размер на  10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

          3. Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

           4. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

           5. Справка от  Интегрираната информационна система на БАБХ, ако участника е собственик на пасищни селскостопански животни.

За останалите след търга земеделски земи ще се проведе втори търг  на   11.10.2021 г. Документите за търга се подават до 17.00 часа  на 08.10.2021 г.

           Тръжната документация, утвърдена от кмета да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦУИГ на община Елхово.

           Заповедта да се доведе до знанието на отдел СУ ОС и Екология за сведение и изпълнение.

 

   ПЕТЪР КИРОВ

   Кмет на община Елхово

 

Тръжна документация

Приложение №1