Заключителна пресконференция по проект „Проектиране и строителство на ПСОВ, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“

Приключиха дейностите по проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“

На 21.10.2021 г., от 10:00 ч. пред сградата на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Елхово ще бъде дадена заключителна пресконференция по проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP0021.009-0004-C01/28.03.2017 г.

Обща стойност на проекта: 18 867 785,73 лв. с ДДС, от които:

Финансиране от ОПОС 2014 – 2020 (БФП): 13 854 565,90 лв.

Кохезионен фонд: 11 776 381,02 лв.

Национално съфинансиране: 2 078 184,88 лв.

Съфинансиране от Община Елхово: 1 878 531,88 лв.

Възстановим от НАП ДДС: 3 134 687,95 лв.

 По време на събитието ще бъдат отчетени изпълнените дейности и постигнатите резултати.

В резултат на проекта е изградена пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Елхово с капацитет 11 100 ЕЖ.

Реконструирани са водопроводни клонове с обща дължина 2349,31 м, и 91 броя водопроводни отклонения.

Реконструираната разделна битова канализация е с дължина 3703,57 м. като са рехабилитирани 159 бр. сградни канализационни отклонения.

Дължината на реконструираните канализационни профили в смесената зона е 74,38 м.

Общата дължина на реконструираната канализационна мрежа е 3777,95 м.

С пускането на ПСОВ в експлоатация се прекратява заустването на непречистени отпадъчни води във водоприемника – р. Тунджа и се постигат изискванията, заложени в националното и Общностното законодателство в областта на отвеждането и пречистването на отпадъчни води в градски агломерации.

 

Проект: „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“, ДБФП № BG16M1OP0021.009-0004-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд на Европейския съюз.