Заключителна пресконференция по проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”

 

 

Отчитане на изпълнените дейности и постигнатите резултати по проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово

Днес, 21.10.2021г. от 10:00 ч. се проведе заключителна пресконференция по проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”.

Събитието беше организирано  пред сградата на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Елхово, като екипа за управление на проекта представи презентация за изпълнените дейности по проекта и отчете постигнатите резултати.

Един от основните резултати на проекта е изградената пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Елхово с капацитет 11 100 ЕЖ. С пускането на ПСОВ в експлоатация се прекратява заустването на непречистени отпадъчни води във водоприемника – р. Тунджа.

Друг важен резултат е реконструирането на ВиК мрежата на гр. Елхово. С подобряване състоянието на водопроводната мрежа е постигнато повишаване качеството на питейната вода. Реконструирани са водопроводни клонове с обща дължина над 2 300 м, и над 90 броя водопроводни отклонения.

Реконструираната разделна битова канализация е с дължина близо 3 800 м. като са рехабилитирани почти 160 бр. сградни канализационни отклонения.

Дължината на реконструираните канализационни профили в смесената зона е 74,38 м.

Общата дължина на реконструираната канализационна мрежа е 3777,95 м.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.009-0004-C01/28.03.2017 г.

           

Обща стойност на проекта: 18 867 785,73 лв. с ДДС, от които:

Финансиране от ОПОС 2014 – 2020 (БФП): 13 854 565,90 лв.

Кохезионен фонд: 11 776 381,02 лв.

Национално съфинансиране: 2 078 184,88 лв.

Съфинансиране от Община Елхово: 1 878 531,88 лв.

Възстановим от НАП ДДС: 3 134 687,95 лв.