Двадесет и пето заседание

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 25 

На двадесет и петото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 27.01.2022 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.   

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
277/25/1/ Общински съвет – Елхово:

I.На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.3, чл.26 от ЗНА, във връзка с чл.12, ал.14 от Закона за автомобилните превози и чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Елхово приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово, както следва:

&1. В Приложение №1 „ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА,  КОИТО НЕ СА УРЕДЕНИ С НОРМАТИВНИ АКТОВЕ“ към Наредба №7 на ОбС-Елхово се отменя т.21: Издаване на разрешително за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили  в размер на 5 лева.

&2.  Създава в раздел VII „Такси за административни услуги“ чл.39А със следното съдържание:

 „чл.39А  За предоставянето на услуги по закона за автомобилните превози:

/1/ За извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници -100 лева.

/2/ За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство -10 лева.

/3/ За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници-20 лева.

/4/ За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници -100 лева.

/5/ За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация -10 лева.

/6/ За издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници-50 лева.

/7/ Таксите се заплащат при подаване на необходимите документи, като срокът за предоставяне на услугите е 14 дни, а този за вписване на превозните средства в списъка към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз е 7 дни.“

 &3. Създават се &8 в Преходни и заключителни разпоредби към Наредба №7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово,  приета с решение №……..на Общински съвет-Елхово, както следва:

&8. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово влиза в сила, считано  от ………………..

ІІ. На основание чл.34, т.3 и чл.35 от Закона за нормативните актове, задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Наредбата.

ІІІ. На основание чл.37, ал.3 и чл.39, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗНА задължава председателя на ОбС-Елхово да изпрати заверен препис от приетата наредба за публикуване на сайта на Община Елхово, след влизане на решението в сила.

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение на решение № 110/11/2 по Протокол №11/26.11.2020 г. на Общински съвет-Елхово относно Удължаване срока на погасяване на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ЕАД за обезпечаване изпълнението на проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
278/25/2/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21 ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.17 ал.1 от Закона за общинския дълг; чл.44 ал.1 от Наредба №10 на Общински съвет за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. ”, Общински съвет – Елхово:

  1. Изменя свое решение №110/11/2 по Протокол №11/26.11.2020 г. в частта „срок на погасяване“ като текста „до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване“ става „до 48 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване“.

Всички останали текстове от решението остават непроменени.

  1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Елхово да подготви искането за анекс към договора за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише анекс към договора за кредит, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Mестната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Елхово за 2021 г.  
ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – заместник-кмет и председател на МКБППМН към община Елхово

ОбС РЕШИ:
279/25/5/ Общински съвет – Елхово:

 На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински съвет град Елхово одобрява  отчета   за  дейността  на  Местната   комисия   за   борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Елхово през 2021 г.

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта  за 2022 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
280/25/6/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта

1.Приема Общински план за младежта на община Елхово за 2022 година.

2.Кметът на общината да предостави приетия Общински план за младежта на община Елхово за 2022 година на областния управител на Област Ямбол.

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Елхово за 2022 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
281/25/7/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.26 а, ал.2 от Закона за народните читалища Общински съвет – Елхово приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Елхово за 2022 г.

2.Финансовото осигуряване на програмата да бъде в размер утвърден с Бюджета на община Елхово за 2022 г.

3.На основание чл.22 ал.2 и чл.26а, ал.3 от Закона за народните читалища упълномощава Кмета на общината да сключи договори за финансово обезпечение на плановете, като се съобрази с определената в Закона за държавния бюджет на Р България за 2022 год. субсидия за финансиране дейността на читалищата на община Елхово, плануваните от читалищата собствени приходи и възможността за предоставяне на средства от постъпленията от местните приходи на община Елхово. Субсидията от общинския бюджет се договаря в индивидуални договори сключени между Кмета на общината и читалищата.

 

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Годишната програма за развитие на туризма в община Елхово за 2021 година и Програма за развитие на туризма в община Елхово за периода 2022-2023 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
282/25/8/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.12, т. 1 от Закона за туризма и чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема отчет за изпълнение на Годишната програма за развитие на туризма в община Елхово за 2021 година и  Програма за развитие на туризма в община Елхово за периода 2022-2023 година.

 

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване  на ПУП-парцеларен план за трасе на „Кабел СрН 20 кV за външно захранване, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Кабел СрН 20 кV за външно електрозахранване  на Крайпътен обществено-обслужващ комплекс“ в  ПИ с идентификатори:  43459.502.41, 43459.502.42,   43459.502.43 и 43459.53.1019  по КК на землище с.Лесово
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово 

ОбС РЕШИ:
283/25/10/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.11  от ЗМСМА и  чл. 129 ал.1 от ЗУТ, одобрява  ПУП-парцеларен план за трасе на „Кабел  СрН  20 кV за външно електрозахранване, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Кабел  СрН 20 кV за външно електрозахранване  на Крайпътен обществено-обслужващ комплекс“ в  ПИ с идентификатори:  43459.502.41, 43459.502.42,   43459.502.43 и 43459.53.1019  по КК на землище с.Лесово / кв.2 по ПРЗ на Контактна зона към ГКПП“Лесово-Хамзабейли“, като същите са обединени  в УПИ ХІ- 53.1019 за обществено обслужване / поз имот с нов  идентификатор 43459.502.44 по КККР /

 

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: вземане на решение за освобождаване на Димитър Колев Помаков от длъжността управител на МБАЛ „Св.Иван Рилски“ЕООД гр.Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

ОбС РЕШИ:
284/25/11/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА,  чл.137, ал.1 , т.5 от ТЗ, чл.24, ал.1, т.2 от Закона за публичните предприятия, чл.10, ал.1, т.14 от Наредба №4 за реда и условията за упражняване правата на община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност и във връзка с молба с вх.№9-З-643/30.11.2020 г. от Димитър Помаков за предсрочно освобождаване, Общински съвет-Елхово освобождава от длъжността управител на МБАЛ „Св.Иван Рилски“ЕООД гр.Елхово – Димитър Колев Помаков. До избирането на нов управител на дружеството, МБАЛ „Св.Иван Рилски“ЕООД гр.Елхово ще се представлява и управлява от избрания с Решение №262/23/1 от 25.11.2021 г. прокурист д-р Веселин Димитров Кънев.

ІІ. На основание чл.10, ал.1, т.14 от Наредба №4 за реда и условията за упражняване правата на община Елхово в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност, във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ,  Общински съвет-Елхово не освобождава от отговорност управителя на МБАЛ „Св.Иван Рилски“ЕООД гр.Елхово – Димитър Колев Помаков, за периода през който е бил управител.

ІІІ. Възлага на представляващия дружеството да предприеме в законоустановения срок необходимите действия за вписване на промените в обстоятелствата по партидата на дружеството, съгласно настоящето решение в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

  

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на ПУП-Парцеларен план  за определяне трасе на подземен ел.кабел 1кV от поз.имот VІ-118, кв.35  по плана на  с.Бояново до ТП/БКТП 3К БОЯНОВО, КЛ/ВЛ ТЕНЕВО, п/ст ЕЛХОВО в поз.имот с идентификатор 06001.472.1
ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
285/25/12/ Общински съвет – Елхово:

1. На основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП-Парцеларен план  за определяне трасе на подземен ел.кабел 1кV от поз.имот VІ-118, кв.35  по плана на  с.Бояново до ТП/БКТП 3К БОЯНОВО, КЛ/ВЛ ТЕНЕВО, п/ст ЕЛХОВО в поз.имот с идентификатор 06001.472.1

         2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране ПУП-Парцеларен план  за определяне трасе на подземен ел.кабел 1кV от поз.имот VІ-118, кв.35  по плана на  с.Бояново до ТП/БКТП 3К БОЯНОВО, КЛ/ВЛ ТЕНЕВО, п/ст ЕЛХОВО в поз.имот с идентификатор 06001.472.1

 

 

Вярно,

Мария Петрова                                                       Николай Тончев

Гл.специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П/