ЗАПОВЕД № РД – 172/ 29.03.2022г. относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот-частна общинска собственост в с. Жребино

З А П О В Е Д

№ РД-172

гр.Елхово, 29.03.2022 г.

 

       На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14,  ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, ал.2 и ал.4  от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, решение на Общински съвет – Елхово №292/26/7/ взето с Протокол №26/24.02.2022г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

         Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот-частна общинска собственост, представляващ:

Дворно място с площ от 5020/9850 кв.м ид.ч, целия с площ 9850 кв.м, съставляващо УПИ – за училище в кв.18 по плана на с.Жребино при граници: на север – улица о.т. 40 – 46а; на изток – улица от о.т. 46а – 23- 50; на юг – улица о.т. 47 – 49 – 50 и на запад о.т. 47 – 48 – 40  за срок от 10/десет/години след провеждане на публичен търг с начален месечен наем в размер на 502,00 лв, депозит  в размер на  6024,00 лв.

         Дължимите плащания се извършват по банков път както следва:банкова сметка за внасяне на депозит- BG68STSA93003346210388, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД  клон Елхово; Банкова сметка за такса за участие в търг – BG91STSA93008401554900, ВИД ПЛАЩАНЕ 448090, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД  клон Елхово или на първо гише в ЦАО при община Елхово.

       Оглед на обекта  може да се извърши всеки работен ден до 14.04.2022г. от 10.00 часа.  

       Търгът да се проведе от комисия в състав:

       Председател: не се чете

             Членове:
1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете

Резервни членове:1. не се чете

  1.   не се чете

на 15.04.2022г. от 11.00часа в залата на община Елхово.

       В търга могат да участват физически и юридически лица.

       Желаещите за участие в публичния търг следва до 17.00часа 14.04.2022г. да подадат следните документи:

        I.За юридически лица

        1.Заявление – образец за участие в публичния търг – подава се от представляващия юридическото лице и ЕТ или упълномощен негов представител на гише №1 в ЦАО  на община Елхово.

        2.Извадка от Търговския регистър за актуално състояние, издава се служебно.

        3.Приходна квитанция/банково извлечение за внесен депозит.

        4.Приходна квитанция/банково извлечение за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

        5.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в публичния търг.

.               II.За физически лица :

               1.Заявление за участие в публичния търг по образец на гише №1 на

        ЦАО, подава се от физическото лице или упълномощен от него представител.

       2.Приходна квитанция/банково извлечение за внесен депозит.

       3.Приходна квитанция/банково извлечение за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

       4.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

         Заявлението с приложените документи, които са необходими да се представят от кандидатите при участие в публичния търг, могат да бъдат изпратени:

         – по поща или куриер до гише №1в ЦАО на първия етаж в административната сграда на общината на ул.“Търговска“№13 в гр.Елхово;

         – по електронна поща с адрес: [email protected]  с квалифициран електронен подпис.

         При липса на кандидати за участие в търга на 15.04.2022 г., да се проведе втори търг при същите условия на 26.04.2022 г. от 11.00 ч. в залата на община Елхово, като документите за участие в търга се подават до 17.00 часа на 21.04.2022 г.

         Тръжната документация, утвърдена от кмета на общината да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦАО на община Елхово.

         Настоящата заповед да се сведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

Заповедта и утвърдената тръжна документация да се публикуват на електронната страница на Община Елхово в „Търгове и конкурси“

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово

 

Тръжна документация