ЗАПОВЕД № РД – 173/29.03.2022г. относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост за осъществяване на индивидуална практика за първична медицинска помощ

З А П О В Е Д

№ РД-173

гр.Елхово, 29.03.2022г.

 

       На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14,  ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2  от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и във връзка с чл.8, ал.1, т.1а от Закона за лечебните заведения, решение на Общински съвет – Елхово №293/26/8/ взето с Протокол №26/24.02.2022г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

         Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост за осъществяване на индивидуална практика за първична медицинска помощ за срок от 5г., както следва:

1.Здравен дом в с. Бояново с площ 74.40/225.70 кв. м ид. ч /площа от 74.40 кв. м съгласно схема/ включва:

1.1 лекарски кабинет с площ от 14 кв. м и склад към него 7.40 кв.м;общо с площ 21,40кв.м, заедно с 6,34ид.ч кв.м/17кв.м      /чакалня17кв.м и сервизно помещение 6кв.м/, общо с площ 27,74кв.м с начален месечен наем в размер на 9,15лв, без ДДС, депозит 54,90лв.

1.2 кабинет по детска консултация с площ 13 кв.м и склад към него 6 кв.м;общо с площ 19кв.м заедно с 5,63ид.ч кв.м/17кв.м   /чакалня и сервизно помещение/, общо с площ 24,63кв.м с начален месечен наем в размер на 8,13лв, без ДДС депозит 48,77лв.  

1.3 кабинет по женска консултация с площ от 17 кв.м, заедно с 5,03ид.ч кв.м/17кв.м  /чакалня и сервизно помещение/, общо с площ 22,03кв.м с начален месечен наем в размер на 7,27лв, без ДДС депозит 43,62лв  

всички, находящи се  в  масивна сграда, построена през 1975 г. в парцел ІІ – за здравен дом, кв.16 по плана селото при граници: на изток – Иван и Паньо В. Паневи, Георги Иванов Панев; на запад – Велика Енчева Радева, Иван П.Колев; на север – Желязка Иванова Титова; на северозапад – н-ци на Велика Енчева Радева, Иван М.Колев; и на североизток – Янко Атанасов Колев. Имотът е актуван с АОС №457/06.07.1999 г.

2.Здравна служба в с. Маломирово с площ 85.40/153 кв.м ид.ч /площа от 85.40 кв.м включва съгласно схема:

2.1 кабинет №1- 10 кв.м; заедно с 3,77ид.ч кв.м/23,40кв.м      /чакалня 9кв.м, сервизно помещение 5кв.м и коридор 9,40кв.м/, общо с площ 13,77кв.м с начален месечен наем в размер на 4,54лв, без ДДС, депозит 27,24лв

2.2 кабинет №2/детска консултация/ -7 кв.м; заедно с 2,64ид.ч кв.м/23,40кв.м /чакалня 9кв.м, WC 5кв.м и коридор 9,40кв.м/, общо с площ 9,64кв.м с начален месечен наем в размер на 3,18лв, без ДДС, депозит 19,08лв

2.3   кабинет №3 – 12 кв.м, заедно с 4,53ид.ч кв.м/23,40кв.м /чакалня 9кв.м, WC 5кв.м и коридор 9,40кв.м/, общо с площ 16,53кв.м с начален месечен наем в размер на 5,45лв, без ДДС, депозит 32,70лв

2.4 кабинет №4/лекарски кабинет/ – 22 кв.м; заедно с 8,30ид.ч кв.м/23,40кв.м /чакалня 9кв.м, WC 5кв.м и коридор 9,40кв.м/, общо с площ 30,30кв.м с начален месечен наем в размер на 10,00лв, без ДДС, депозит 60,00лв  

2.5   кабинет №6 – 11кв.м, заедно с 4,16ид.ч кв.м/23,40кв.м /чакалня 9кв.м, WC 5кв.м и коридор 9,40кв.м/, общо с площ 15,16кв.м с начален месечен наем в размер на 5,00лв, без ДДС, депозит 30,00лв

всички находящи се  / в първи етаж на двуетажна масивна сграда, построена през 1981 г. в общинска земя, представляваща парцел  І –за “Поща и здравна служба”, кв.19 по плана на селото. Имотът е актуван с АОС №536/23.03.2000 г.

 1. Здравна служба в с. Раздел с площ 11/75.50 кв.м ид.ч съгласно приложена схема в първи етаж на масивна двуетажна сграда – кметство, построена в УПИ VІІ – общ., кв.29 по плана на селото при граници: на изток – ПИ VІ – 324; на запад – улица о.т.51а-52; на север – ПИ VІІІ – за здравна служба и на юг – улица о.т.50а-51а. Имотът е актуван с АОС №1157/30.03.2005 г. с начален месечен наем в размер на 3,63кв.м, без ДДС депозит 21,78лв.
 2. Помещение за здравна служба в с. Чернозем с площ 20/67,20 кв.м ид.ч /площа от 20 кв.м включва: лекарски кабинет от 10 кв.м и склад от 10 кв.м/, с начален месечен наем 6,60лв, без ДДС депозит 39,60лв, находящо се в масивна административна сграда, построена в ПИ 80, кв.11 по плана на селото при граници: на североизток ПИ 48 и 81; на северозапад – ПИ 49; на юг – улица и на запад – улица. Имотът е актуван с АОС № 787/20.05.2003 г.
 3. Помещение за здравна служба в с. Лалково с площ 13/130 кв.м ид.ч, с начален месечен наем 4,29лв, без ДДС, депозит 25,74лв,находящо се в първи етаж от двуетажна масивна административна сграда, построена през 1958 г. в п-л отреден за ТКЗС и СНС в част от имот 208, кв.1 по плана на селото при граници: на изток – улица; на запад – част от имот 208, отреден за площад; на север – улица и на юг – п-л за културен дом. Имотът е актуван с АОС №577/25.09.2000 г.
 4. Помещение за здравна служба в с. Г. Дервент 12/137кв.м ид.ч с начален месечен наем 3,96лв, без ДДС, депозит 23,76лв в първи етаж на масивна двуетажна сграда – клуб на съветника, построена през 1986 г. в поземлен имот “Дом на културата”, кв.7 по плана на селото при граници: на изток – улица; на северозапад – улица; на североизток – улица и на югозапад – общинско място. Имотът е актуван с АОС №780/17.04.2003 г.
 5. Здравна служба в с. Гранитово с площ 50/88.56 кв.м ид.ч /площа от 50 кв.м съгласно приложена схема, включва:

7.1 стая №1 – лекарски кабинет с площ от 12 кв.м, заедно с 2,28ид.ч кв.м/8кв.м /WC с площ от 1 кв.м и чакалня с площ от 7 кв.м/ общо с площ 14,28кв.м с начален месечен наем в размер на 4,71лв, без ДДС, депозит 28,26лв

7.2  стая №2 с площ от 15 кв.м, заедно с 2,86ид.ч кв.м/8кв.м /WC с площ от 1 кв.м и чакалня с площ от 7 кв.м/ общо с площ 17,86кв.м с начален месечен наем в размер на 5,89лв, без ДДС, депозит 35,34лв

7.3  стая №3 – амбулатория  с площ от 15 кв.м, заедно с 2,86ид.ч кв.м/8кв.м /WC с площ от 1 кв.м и чакалня с площ от 7 кв.м/ общо с площ 17,86кв.м с начален месечен наем в размер на 5,89лв, без ДДС, депозит 35,34лв

всички находящи се в приземен етаж на двуетажна полумасивна сграда, построена в парцел ХІ – здравна служба, имот пл.№183, кв. 33 по плана на селото при граници: на югоизток – п-л Х-177; на запад – площад и п-л ХІІ, имот 184 –  Светия синод; на североизток – п-л ІІ-180; на северозапад – п-л І-182 и на юг – улица. Имотът е актуван с АОС№578/21.09.2000 г.

 1. Помещение за здравна служба в с. Вълча Поляна с площ от 8.40/260 кв.м ид.ч, с начален месечен наем 2,77лв, без ДДС, депозит 16,62лв, находящо се в едноетажна масивна сграда – училище, построена в поземлен имот ІІІ – за училище в кв.10 по плана на с.Вълча Поляна при граници: на изток – улица; на запад – дере; на север позем. имоти №№157 и 158 и на юг – поземл. имоти №№182 и 183. Имотът е актуван с АОС № 608/07.03.2001 г.
 2. Здравна служба в с. Мелница с площ от 59/72 кв.м ид.ч/площа от 59 кв.м съгласно приложена схема, включва:

№1- манипулационна с площ от 14кв.м, заедно с 5,66ид.ч кв.м/17кв.м /WC с площ от 5 кв.м и чакалня с площ от 12 кв.м/ общо с площ 19,66кв.м с начален месечен наем в размер на 6,49лв, без ДДС, депозит 38,94лв  

№3 с площ 14 кв.м, заедно с 5,67ид.ч кв.м/17кв.м /WC с площ от 5 кв.м и чакалня с площ от 12 кв.м/ общо с площ 19,67кв.м с начален месечен наем в размер на 6,49лв, без ДДС, депозит 38,95лв 

 №4 – лекарски кабинет с площ – 14 кв.м, заедно с 5,67ид.ч кв.м/17кв.м /WC с площ от 5 кв.м и чакалня с площ от 12 кв.м/ общо с площ 19,67кв.м с начален месечен наем в размер на 6,49лв, без ДДС, депозит 38,95лв  

всички находящи се в  масивна сграда, построена в  поземлен имот Х-за здравна служба и аптека, кв.24 по плана на селото при граници: на изток – ПИ ІІІ-112 и ІV-112; на запад – улица о.т. 30-32; на север ПИ – ХІ-109 и на юг ПИ ІХ -111. Имотът е актуван с АОС №1120/10.10.2004 г.

 1. Здравна служба в с. Лесово с площ 106/203 кв.м ид.ч /площа от 106 кв.м съгласно приложена схема, включва:

№1- детска консултация с площ от 24 кв.м; заедно с 9,92ид.ч кв.м/31кв.м /WC с площ от 8 кв.м и чакалня с площ от 23 кв.м/ общо с площ 33,92кв.м с начален месечен наем в размер на 11,19лв, без ДДС депозит 67,14лв 

№2 – стоматологичен кабинет с площ 15 кв.м; заедно с 6,21ид.ч кв.м/31кв.м /WC с площ от 8 кв.м и чакалня с площ от 23 кв.м/ общо с площ 21,21кв.м с начален месечен наем в размер на 7,00лв, без ДДС депозит 42,00лв 

№3 – лекарски кабинет с площ 25 кв.м; заедно с 10,33ид.ч кв.м/31кв.м /WC с площ от 8 кв.м и чакалня с площ от 23 кв.м/ общо с площ 35,33кв.м с начален месечен наем в размер на 11,66лв, без ДДС депозит 69,96лв   

№4 – 11 кв.м; заедно с 4,54ид.ч кв.м/31кв.м /WC с площ от 8 кв.м и чакалня с площ от 23 кв.м/ общо с площ 15,54кв.м с начален месечен наем в размер на 5,13лв, без ДДС, депозит 30,78лв   

 всички находящи се в първи етаж на двуетажна сграда – здравен дом, построена в поземлен имот І – за болница, кв.29 по плана на селото, а по кадастралната карта здравния дом е с идентификатор 43459.501.148.1 с площ от 204 кв.м,  при граници: на изток – п-л ІІ-158; на югозапад – улица; на север – улица и на юг – п-л ХІ-149. Имотът е актуван с АОС №580/13.10.2000 г.

 1. Здравна служба в с. Изгрев с площ 37/98 кв.м /площа от 37 кв.м съгласно приложена схема, включва

№2 – лекарски кабинет с площ от 16 кв.м, заедно с 5,92ид.ч кв.м/10кв.м /вход и чакалня с площ от 10 кв.м/ общо с площ 21,92кв.м с начален месечен наем в размер на 7,23лв, без ДДС, депозит 43,38лв    

 №3 – детска консултация с площ от 11 кв.м/, заедно с 4,08ид.ч кв.м/10кв.м /вход и чакалня с площ от 10 кв.м/ общо с площ 15,08кв.м с начален месечен наем в размер на 4,98лв, без ДДС депозит 29,88лв      

находящи се в част от едноетажна паянтова сграда, построена през 1902 г., масивна пристройка към нея с площ от 17,05 кв.м, построена през 1998 г. и едноетажна полумасивна сграда със ЗП 14,40 кв.м, построена 1973 г. в имот пл.№246 – част от поземлен имот ХІ – за здравен дом, кв.19 по плана на селото при граници: югоизток – п-л VІ-245; северозапад – улица; югозапад – п-л ХІІІ-247 и североизток – имот пл.№242. Имотът е актуван с АОС №562/13.07.2000 г.             

       Дължимите плащания се извършват по банков път както следва:банкова сметка за внасяне на депозит- BG68STSA93003346210388, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД  клон Елхово; Банкова сметка за такса за участие в търг – BG91STSA93008401554900, ВИД ПЛАЩАНЕ 448090, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД  клон Елхово или на първо гише в ЦАО при община Елхово.

       Оглед на обектите  може да се извърши всеки работен ден до 14.04.2022г. от 10.00часа до 12.00часа.

       Търгът да се проведе от комисия в състав:

       Председател: не се чете

             Членове:1. не се чете

 1. не се чете
 2. не се чете
 3. не се чете
 4. не се чете

Резервни членове:1. не се чете

 1. не се чете

на 15.04.2022г. от 10.00часа в залата на община Елхово.

       В търга могат да участват физически и юридически лица.

       Желаещите за участие в публичния търг следва до 17.00часа на 14.04.2022г.  да подадат следните документи:

        I.За юридически лица

        1.Заявление – образец за участие в публичния търг – подава се от представляващия юридическото лице и ЕТ или упълномощен негов представител на гише №1 в ЦАО  на община Елхово.

        2.Извадка от Търговския регистър за актуално състояние, издава се служебно.

        3.Приходна квитанция/банково извлечение за внесен депозит.

         4.Приходна квитанция/банково извлечение за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

        5.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в публичния търг.

.               II.За физически лица :

               1.Заявление за участие в публичния търг по образец на гише №1 на

        ЦАО на община Елхово, подава се от физическото лице или упълномощен

        от него представител.

       2.Приходна квитанция/банково извлечение за внесен депозит.

       3.Приходна квитанция/банково извлечение за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

       4.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

         Заявлението с приложените документи, които са необходими да се представят от кандидатите при участие в публичния търг, могат да бъдат изпратени:

         – по поща или куриер до гише №1в ЦАО на първия етаж в административната сграда на общината на ул.“Търговска“№13 в гр.Елхово;

         – по електронна поща с адрес: [email protected]  с квалифициран електронен подпис.

      При липса на кандидати за участие в търга на 15.04.2022г., да се проведе втори търг при същите условия на 26.04.2022г. от 10.00ч. в залата на община Елхово, като документите за участие в търга се подават до 17.00часа на 21.04.2022г.

         Тръжната документация, утвърдена от кмета на общината да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦАО на община Елхово.

         Настоящата заповед да се сведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

Заповедта и утвърдената тръжна документация да се публикуват на електронната страница на Община Елхово в „Търгове и конкурси“

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово

 

Тръжна документация