ЗАПОВЕД № РД – 206/13.04.2022 г. за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на зем. земи – частна общинска собственост за срок от 10 стопански години

ЗАПОВЕД

№ РД-206
Елхово, 13.04.2022г.

 

        На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 и ал.9  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.20, ал./1/, ал./2/ и ал./3/, чл.45, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,  Решение №306/27/10, взето с протокол №27 от 24.03.2022г. 

Н А Р Е Ж  Д А М :

      I.Съгласно,  Решение №306/27/10, взето с протокол №27 от 24.03.2022г.     откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост  за срок от десет стопански  години  по землища, както следва:

  1.  
  Земеделски земи-частна общинска собственост
по ред Землище Брой имоти Площ
    дка
1 гр.Елхово 12 61.229
2 с.Борисово 7 20.277
3 с.Изгрев 26 768.046
4 с.М.Манастир 24 83.219
5 с.Стройно 5 21.125
6 с.Мелница 42 247.326
7 с.Добрич 15 103.732
8 с.Раздел 6 181.274
9 с.Славейково 7 55.391
10 с.Пчела 5 10.692
11 с.Г.Дервент 12 40.096
12 с.В.Поляна                 35 68.659
13 с.Чернозем 6 28.273
14 с.Жребино 63 268.664
15 с.Лалково 9 74.294
16 с.Лесово 43 819.864
17 с.Маломирово 17 117.796
18 с.Гранитово 36 207.309
19 с.Трънково 6 20.910
20 с.М.Кирилово 5 10.106
21 с.Бояново 94 119.744
22 с.Кирилово 15 91.944
  всичко: 490 3419.97
       

 

   Обект на търга  са земите, подробно описани по землища, имоти,  начин на трайно ползване, категория, площ и годишна наемна цена в Приложение №1 за земеделски земи-частна общинска собственост-неразделна част към настоящата заповед и обявени в общината, съответното кметство и публикувани на сайта на община Елховоwww.elhovobg.org в раздел търгове  и конкурси.

Дължимите плащания по сключените договори за наем се извършват по банков път или на касата на община Елхово.

            В търга могат да участвуват физически и юридически лица, за всички или отделни поземлени имоти.

            Търгът да се проведе от комисия в състав:

Председател:не се чете

      Членове:1. не се чете

                     2 не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете

 Резервни членове:1 не се чете                                         

                                               2.не се чете

на  05.05.2022г. от  9,00ч.   в залата на Община Елхово за всички поземлени имоти, находящи се в землищата на  гр.Елхово, с.Борисово, с.Изгрев, с.М.Манастир, с.Стройно, с.Мелница, с.Добрич, с.Раздел,  с.Славейково, с.Пчела, с.Г.Дервент, с.В.Поляна, с.Чернозем, с.Жребино, с.Лалково, с.Лесово с.Маломирово, с.Гранитово, с.Трънково,  с.М.Кирилово, с.Бояново, с.Кирилово .

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 03.05.2022г. да подадат:

-на гише №1 в ЦАО при община Елхово

-по поща или куриер до гише №1 в ЦАО при община Елхово

-по електронна поща с адрес: obshtina@elhovobg.org с квалифициран електронен подпис следните документи:

За юридически лица:

            1.Заявление-образец за участие в търга–подава се от представляващия или упълномощен негов представител.

            2.Извадка от търговския регистър за актуално състояние на фирма.Издава се служебно.

            3.Приходна квитанция за внесен депозит в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит  в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесени по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

            4.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

            5.Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

За физически лица:

               1.Заявление-образец за участие в търга – подава се от физическото лице или упълномощен негов представител.

              2.Приходна квитанция за внесен депозит в размер на  10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит в размер на  10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

              3.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

              4.Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

За останалите след търга земеделски земи ще се проведе втори търг  на   12.05.2022г. Документите за търга се подават до 17.00 часа  на 11.05.2022г.

           Тръжната документация, утвърдена от кмета да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦАО на община Елхово.

           Заповедта да се доведе до знанието на отдел СУ ОС и Екология за сведение и изпълнение.

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово                         

 

Тръжна документация 

Приложение №1