ЗАПОВЕД № РД -311/19.05.2022 г. относно ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на добив дървесина от горските територии – собственост на Община Елхово, област Ямбол по землища и отдели, съгласно Решение № 318/28/10 от 21.04.2022 г. на Общински съвет-Елхово

З А П О В Е Д

РД311/19.05.2022 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1, чл.5,  ал.1, т.2, чл.10, ал.1, т.1,  чл.12, ал.1 и чл.15, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 2  от  Закона за горите и Решение № 318/28/10 от 21.04.2022 г. на Общински съвет-Елхово

 

                                                                НАРЕЖДАМ:                                                           

 

І. Да се проведе ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на добив дървесина от горските територии – собственост на Община Елхово, област Ямбол по землища и отдели, съгласно Решение № 318/28/10 от 21.04.2022 г.  на Общински съвет-Елхово.

            1.1. Размерът на гаранцията за участие в конкурса е 2447,5 лева без ДДС (5 % от стойността на обекта), под формата на парична сума, внесена по сметка на Община Елхово-IBAN:  BG68STSA93003346210388, BIC:STSABGSF, Банка ДСК, клон Елхово или в ЦАО при Община Елхово.

Гаранцията за участие следва да е постъпила по банковата сметка на общината или в ЦАО при Община Елхово не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса.

ІІ. Предмет и обект на открития конкурс, количество, място за извършване на дейността:

            2.1. Предмет и обект на открития конкурс е възлагането на добив на дървесина по отдели в землищата на територията на Община Елхово, област Ямбол, както следва:

с. Вълча Поляна  

отдел 377 ,,а“ – 430 пл. м3 дърва за огрев

отдел 377 ,,б“ – 930 пл.м3 дърва за огрев

отдел 377 ,,в“ – 590 пл.м3 дърва за огрев

с. Лесово 

отдел 470 ,,б“ – 210 пл. м3 дърва за огрев

отдел 470 ,,в“ – 35 пл. м3 дърва за огрев

отдел 470 ,,ж“ – 5 пл. м3 дърва за огрев

отдел 475 ,,б“ – 10 пл. м3 дърва за огрев

отдел 475 ,,в“ – 15 пл. м3 дърва за огрев

отдел 475 ,,д“ – 90 пл. м3 дърва за огрев

с. Чернозем

отдел 436 ,,а“ – 480 пл. м3 иглолистна дървесина

           Кандидатите могат да подават оферти само за горепосочения обект.

ІІІ. Стойност на обекта

1. Общата стойност за добив на иглолистна дървесина е: 480 пл.м3 x 25 лв. = 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева) и е без ДДС.

2. Общата стойност за добив на дърва за огрев е: 2956 пр. м3 x 12,50 лв = 36 950 лв. (тридесет и шест хиляди деветстотин и петдесет лева) и е без ДДС.

Обща стойност на обекта – 48 950 лв. (четиридесет и осем хиляди деветстотин и петдесет лева) и е без ДДС.

ІV. Срок за изпълнение на дейността: е до 31.12.2022 г. от датата на сключване на договора.

V. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата.

До участие се допускат кандидатите (юридически лица, еднолични търговци и физически лица), внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

       5.1. Да са вписани в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите за съответната дейност.

       5.2. Да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, като представят декларация за съответните  на техническите и квалификационни изсквания за извършване на добива на дървесината, както следва:

а) да имат сключен договор, регистриран в НАП, с минимум 1 (един) лесовъд, регистриран за дейността  “планиране и организация на добива на дървесина”;

Не се прилага, когато физическото лице, едноличния търговец или член на управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността  “планиране и организация на добива на дървесина”.

б) да имат сключени трудови договори, регистрирани в НАП, с минимум 3 (трима работника за осъществяване на добив на дървесина; или на граждански договори)

в) да имат необходимия минимален брой техника, собствена или наета, осигуряваща извършване на ползването на дървесина от съответния обект, а именно:

– 3 (три) броя бензинови моторни триони;

В случай, че кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на т. V от горепосочените условия.

VІ. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора – 5 % от достигнатата стойност на обекта и се представя в една от следните форми:

– парична сума, внесена по сметката на Община Елхово-

IBAN:  BG68STSA93003346210388, BIC:STSABGSF,

Банка ДСК, клон Елхово

или в ЦАО при община Елхово.

– банкова гаранция, учредена в полза на Община Елхово. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в същата следва да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от Община Елхово.

VІІ. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни.

VІІІ. Критерий за избор на изпълнител – „най-ниска  цена”.

Класирането на участниците се извършва по възходящ ред, като на първо място се класира участникът предложил най-ниска цена.

ІХ. Място и срок за получаване на офертите, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

      9.1.  Документацията може да бъде изтеглена безплатно от Интернет страницата на община Елхово на адрес: [email protected] .

      9.2. Конкурсната документация може да се получи също от деловодството на община Елхово в работни дни до 16:00 часа до последния работен ден, преди датата за провеждане на конкурса, включително.

Х. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден в ЦАО при община Елхово от 08.00 до 17.00 часа, адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13, не по – късно от 17.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса.

ХІ. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

На 06.06.2022г. – от 11.00 часа в залата на Община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13.

За информация: Община Елхово гр.Елхово,

длъжностно лице: инж. Петко Радичков, тел:0478/88 193.

ХІІ. Кандидатите могат да правят оглед на обекта всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса. Огледът се извършва по предварителна заявка и след представен документ за закупена документация. Разходите за оглед на обекта са за сметка на кандидата.

 ХІІІ. С настоящата заповед одобрявам документацията за участие в открития конкурс, която е неразделна част от нея.

 

ПЕТЪР КИРОВ /П/  

Кмет на община Елхово

 

Документация дърводобив

Приложения

Заповед за изменение

Заповед № РД – 382/ 14.06.2022г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Протокол комисия от 14.06.2022 г.

Протокол комисия от 29.06.2022 г.