ЗАПОВЕД № РД – 404/ 22.06.2022 г. за открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали втора употреба

ЗАПОВЕД

РД 404
Елхово, 22.06.2022 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решение на Общински съвет – Елхово взето по Протокол № 29/26.05.2022 г.

 

З А П О В Я Д В А М :

         Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали – средни гранитни павета втора употреба, придобити при строителни работи свързани с основен ремонт на уличната мрежа в гр. Елхово по следните обособени позиции :   

 1. Първа позиция – прогнозно количество от 500 тона с начална тръжна цена 44 000,00 лв. без ДДС, депозит 4 400,00 лв.
 2. Втора позиция – прогнозно количество от 400 тона с начална тръжна цена 35 200,00 лв. без ДДС, депозит 3 520,00 лв.
 3. Трета позиция – прогнозно количество от 669,8 тона с начална тръжна цена 58 942,40 лв. без ДДС, депозит 5 894,24 лв.

Кандидатът за участие в търга заявява позицията и количеството за които желае да участва в публичния търг, при подаване на заявлението за участие в търга.

Всеки кандидат за участие в търга може да участва за една или няколко позиции.

Кандидат участващ за повече от една позиция подава отделно заявление за всяка позиция, като в него конкретизира позицията и количество.

Ангажимент на купувача е отделянето на паветата от депото където са складирани, натоварването, претеглянето и изнасянето им.

Публичният търг да се проведе на 12.07.2022 г. от 11.30 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 19.07.2022 г. от 11.30 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово.

Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17.00 часа на 08.07.2022 г., а при повторен търг до 17.00 часа на 15.07.2022 г. на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на първи етаж в административната сграда на общината на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово и се публикува на електронната страница на община Елхово.

Заявления за участие в публичния търг заедно с необходимите документи посочени в тръжната документация да се приемат до 17.00 часа на 08.07.2022 г., а при повторен търг до 17.00 часа на 15.07.2022 г. при условия и ред посочени в тръжната документация

Утвърждавам тръжната документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на средни гранитни павета втора употреба по следните обособени позиции : 

 1. Първа позиция – прогнозно количество от 500 тона
 2. Втора позиция – прогнозно количество от 400 тона
 3. Трета позиция – прогнозно количество от 669,8 тона,

неразделна част от настоящата заповед.

Оглед може да се извършва до 17.00 часа на 08.07.2022 г., а при повторен търг до 17.00 часа на 15.07.2022 г.

         Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

         Председател : не се чете

         Членове :   1. не се чете

 1. не се чете
 2. не се чете
 3. не се чете
 4. не се чете

         Резервни членове : 1. не се чете

 1.     не се чете

Начинът на плащане е еднократна вноска на стойността посочена в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Ако действително добития от депото паваж е по-малко от прогнозно обявените по-горе количества да бъде възстановена надвнесената сума.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение и се публикува на електронната страница на община Елхово.

                         

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете

Кмет на община Елхово

 

Тръжна документация