ЗАПОВЕД № РД – 403/ 22.06.2022 г. за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

З А П О В Е Д 

№ РД – 403
гр.Елхово, 22.06.2022 г.

         На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, ал.2, ал.4 и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Решение на Общински съвет – Елхово № 336/29/14/ взето с Протокол № 29 от 26.05.2022 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

       I.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост:

         – 53/4 753ид.ч. кв.м. от ПИ с идентификатор 27382.500.9529 целият с площ 4 753кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103/28.11.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници: ПИ с идентификатор 27 382.500.7018, ПИ с идентификатор 27382.500.168, ПИ с идентификатор 27 382.500.166, ПИ с идентификатор 27382.500.9817, ПИ с идентификатор 27382.500.9155, ПИ с идентификатор 27382.500.7124, ПИ с идентификатор 27382.500.7001, находящ се на улица „Чаталджа“ за срок от 10 /десет/ години след провеждане на публичен търг с начален месечен наем в размер на 56,70 лв. /петдесет и шест лева и седемдесет стотинки/ и депозит в размер на 680,40 лв. /шестстотин и осемдесет лева и четиридесет стотинки/.

 Дължимите плащания се извършват по банков път или на касата в  Общинска администрация град Елхово.

         Оглед на обекта  може да се извърши всеки работен ден до 08.07.2022 г. от 10.00 часа до 12.00 часа.

         Търгът да се проведе от комисия в състав:

Председател: не се чете

       Членове: 1. не се чете

  1.    не се чете
  2.    не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете

Резервни членове:

  1. не се чете
  2. не се чете

       Публичният търг да се проведе на 12.07.2022 г. от 14.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13.

         При липса на кандидати за участие в търга на 12.07.2022 г., да се проведе втори търг при същите условия на 19.07.2022 г. от 14.00 ч. в залата на община Елхово, като документите за участие в търга се подават до 17.00 часа на 18.07.2022 г.

       В търга могат да участват физически и юридически лица.

       Желаещите за участие в търга следва до 08.07.2022 г. до 17.00 часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:

        I.За юридически лица

        1.Заявление – образец за участие в търга се подава от представляващия или упълномощен негов представител:    

– на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на община Елхово;

– по поща или куриер до гише № 1 в Центъра за административно обслужване на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово;

– по електронна поща с адрес : [email protected].bg с квалифициран електронен подпис.

        2.Извадка от Търговския регистър за актуално състояние, издава се служебно.

        3.Приходна квитанция за внесен депозит.

        4.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

        5.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

.               II.За физически лица :

         1.Заявление – образец за участие в търга се подава от физическото лице или упълномощен от него представител :

– на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на община Елхово;

– по поща или куриер до гише № 1 в Центъра за административно обслужване на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово;

– по електронна поща с адрес : [email protected] с квалифициран електронен подпис.

  1.   Приходна квитанция за внесен депозит.
  2. Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

       4.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга.      

Тръжната документация, утвърдена от кмета на общината да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на община Елхово.

         Настоящата заповед да се сведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

Заповедта и утвърдената тръжна документация да се публикуват на електронната страница на Община Елхово в раздел „Търгове и конкурси“.

 

ПЕТЪР КИРОВ: /п/ не се чете

Кмет на община Елхово

 

 Тръжна документация