ЗАПОВЕД №РД-517/ 12.08.2022 за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на частна общинска собственост

ЗАПОВЕД

№ РД-517

Елхово, 12.08.2022г.

 

        На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17 ал.1, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Решение №359/31/12, взето с протокол №31 от 28.07.2022г.  и Решение №360/31/13, взето с протокол №31 от 28.07.2022г. 

 

Н А Р Е Ж  Д А М :

 

      I.Съгласно, Решение №359/31/12, взето с протокол №31 от 28.07.2022г. и  Решение №360/31/13, взето с протокол №31 от 28.07.2022г. откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на:

1.10000/26426 кв.м ид.ч. от поземлен имот-частна общинска собственост с идентификатор  27382.500.2571  по КК на гр.Елхово,  включен в УПИ  II-за стопански и обществено обслужващи дейности в кв.5 по последния регулационен план на гр.Елхово и  представляващи участъци I-5000кв.м., II-5000кв.м. с координатни точки 1,2,3,4,5,6, съгласно изготвена схема на ПИ№27382.500.2571 по КК на гр.Елхово от „Геострой –инженеринг“ЕООД  за срок от пет стопански години с начална годишна  наемна цена в размер на 276,90лв, депозит 138,45лв.

2.Поземлен имот-частна общинска собственост с  идентификатор №27382.500.9696, площ 162180кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана при граници на имота: 27382.500.7347, 27382.500.9697, 27382.500.9677, 27382.500.9678, 27382.500.9679, 27382.500.9680, 27382.500.9681, 27382500.9682, 27382.500.9683, 27382.500.9684, 27382.500.9685, 27382.500.9686, 27382.500.9687, 27382.500.9688, 27382.500.9689, 27382.500.9690, 27382.500.9691, 27382.500.9692, 27382.500.9693, 27382.500.9694, 27382.500.9695,         27382.500.9611,      27382.500.7201,       27382.500.2571 за срок от  пет стопански години с начална годишна  наемна цена  в размер на 4490,76лв., депозит  2245,38лв

Забележка: След предоставяне на горецитираните имоти с договор за наем, които попадат в урбанизираната територия на гр.Елхово на основание чл.64 от ЗМДТ  се дължи  такса битови отпадъци ежегодно.

Дължимите плащания се извършват по банков път както следва:банкова сметка за внасяне на депозит- BG68STSA93003346210388, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД  клон Елхово; Банкова сметка за такса за участие в търг – BG91STSA93008401554900, ВИД ПЛАЩАНЕ 448090, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД  клон Елхово или на първо гише в ЦАО при община Елхово.

В търга могат да участвуват физически и юридически лица

            Търгът да се проведе от комисия в състав:

      Председател: не се чете

             Членове:1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3.   не се чете
  4. не се чете

Резервни членове:1. не се чете

  1.           не се чете

на  02.09.2022г. от  10,00ч.   в залата на Община Елхово

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 01.09.2022г. да подадат:

-на гише №1 в ЦАО при община Елхово

-по поща или куриер до гише №1 в ЦАО при община Елхово

-по електронна поща с адрес: obshtina@elhovo.bg  с квалифициран електронен подпис следните документи:

        I.За юридически лица

        1.Заявление – образец за участие в публичния търг – подава се от представляващия юридическото лице и ЕТ или упълномощен негов представител на гише №1 в ЦАО  на община Елхово.

        2.Извадка от Търговския регистър за актуално състояние, издава се служебно.

        3.Приходна квитанция/банково извлечение за внесен депозит.

        4.Приходна квитанция/банково извлечение за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

        5.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в публичния търг. 

               II.За физически лица :

               1.Заявление за участие в публичния търг по образец на гише №1 на

        ЦАО, подава се от физическото лице или упълномощен от него представител.

        2.Приходна квитанция/банково извлечение за внесен депозит.

        3.Приходна квитанция/банково извлечение за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

       4.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

        

         При липса на кандидати за участие в търга на 02.09.2022 г., да се проведе втори търг при същите условия на 09.09.2022 г. от 10.00 ч. в залата на община Елхово, като документите за участие в търга се подават до 17.00 часа на 08.09.2022 г.

         Тръжната документация, утвърдена от кмета на общината да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦАО на община Елхово.

         Настоящата заповед да се сведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

Заповедта и утвърдената тръжна документация да се публикуват на електронната страница на Община Елхово в „Търгове и конкурси“

 

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово                                                                         

 

 Тръжна документация