РЕГИСТРИРАНЕ НА КЛАДЕНЦИ

СЪОБЩЕНИЕ

          Във връзка  с кампанията по регистриране на кладенци (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.) и ползването на подземни води за собствени потребности, собствениците на водовземни съоръжения (включително и тези регистрирани преди 2011год.), трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция (Басейнова дирекция- Източнобеломорски район – гр.Пловдив-4000, ул.“Янко Сакъзов“№35 ) за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот – в срок до 28 ноември 2022 г. Заявлението за регистрация на кладенец за собствени потребности може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца.

                    Образец РГ2– Заявление за регистрация