ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 23.08.2010г.

ДНЕВЕН РЕД

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Резултатите от извършения одит от Сметна палата по възлагането и изпълнението на обществените поръчки в община Елхово за периода 1.I.2008 г. до 31.ХII.2009 г.

ВНОСИТЕЛ: Стоян Иванов Овчаров – председател на Общински съвет-Елхово

2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО: Отчетите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Елхово, „Медицински център No 1 – Елхово” ЕООД и на общинските училища, предоставена от ПК по бюджет и финанси в изпълнение на решение No 405/32/4/ от 10.02.2010 г. на Общински съвет-Елхово

ВНОСИТЕЛ: Мария Петрова-Минчева–председател на ПК по бюджет и финанси

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение сборния бюджет  на община Елхово за първото шестмесечие на 2010 година (приложение 1, приложение 2 и 3 )

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет  на община Елхово за 2010 година (поименен списък на капиталовите разходи , приложение 1, приложение 2 , план сметкана разходите от таксата битови отпадъци )

           ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на Доклад за изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2009 година

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

/Докладът се внася съгласно Закона за регионалното развитие и отразява вече реализирани инициативи на територията на община Елхово в секторите бизнес, НПО и общинска администрация. Материалите са включени в дневния ред на заседанието на Общински съвет Елхово от 23.07.2010г. като т.4./

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижими имоти  частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4046,  27382.500.4047,  27382.500.4048,  27382.500.4049, 27382.500.4050,   27382.500.4051,   27382.500.4053,  27382.500.4056 и 27382.500.4047 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово

ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот  частна общинска собственост, представляващ поземлен имоти с идентификатор 27382.500.4028 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово

ВНОСИТЕЛ:  Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални  помощи на граждани от общината

            ВНОСИТЕЛ: инж. Христо Петров Петев–председател на ПК по здравеопазване,  соц. дейности, образование, култура, спорт и вероизповедания

 

9. ПИТАНИЯ и РАЗНИ

 

 

 

 

СТОЯН ОВЧАРОВ                                                                                               

Председател на Общински съвет-Елхово