Стартира прием на заявление от кандидат-потребителите на здравно-социални услуги по проект „Грижа в дома в Община Елхово”

О Б Щ И Н А   Е Л Х О В О

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0151, проект „Грижа в дома в Община Елхово“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “ Грижа в дома” по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027,

О Б Я В Я В А
прием на заявление от кандидат-потребителите на здравно-социални услуги в рамките на проекта

 Услугата „грижа в дома“  представлява индивидуализирана подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности.

Услугите, които може да получава едно лице включват следните дейности :

  • социално – битови дейности – поддържане на лична хигиена и хигиена в помещението, обитавано от потребителя, закупуване на хранителни продукти и помощ при приготвяне на храна и хранене, административна помощ и др.
  • медицински грижи за психичното, физическото и социално здраве – мерене на кръвно налягане, контрол върху приема на лекарства, смяна на превръзки, поставяне на инжекции и др.

Вида и честотата на услугите ще бъдат определени на базата на идентифицираните нужди на лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности и подбор на потребителите.

 Лицата, които могат да кандидатстват за потребители на услугага по процедура „Грижа в дома“ в рамките на проекта са Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания:

  • лица на възраст над 65 години
  • лица с валидно експертно решение на ТЕЛК;
  • лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;
  • лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства.

Необходими документи за участие в приема:

заявление – декларация – по образец;

– документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);

– документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е дете или е поставен под пълно или частично запрещение;

– експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

– удостоверение за настойничество/попечителство (копие) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;

– заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие) – в случай, че е приложимо.

Документите по образец се получават на адрес: община Елхово, ул. „Търговска” № 13, “Център за административно обслужване” или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Елхово.

Срок и място на подаване на документите:

 Документите се подават в “Център за административно обслужване” в сградата на община Елхово, ул. „Търговска” № 13 всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. от 20.03.2023 г. до 31.03.2023 г. включително.

Информация за процедура за подбор:

Списъците и всички съобщения във връзка с обявата ще се публикуват на интернет страницата на общината www.elhovo.bg и таблото за обяви в община Елхово.

За допълнителна информация: телефон 0478/ 81 258