Стартира набиране на документи за подбор на персонал по проект „Грижа в дома в Община Елхово”

 

 

 

О Б Щ И Н А   Е Л Х О В О

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0151, проект „Грижа в дома в Община Елхово“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “ Грижа в дома” по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027,

О Б Я В Я В А
прием на документи за извършване на подбор на персонал ангажиран в рамките на проекта за следните длъжности :

 • Домашен помощник – 23 бр.;
 • Медицински специалист – 2 бр.;

Допустимо е персоналът да са лица, придобили или упражняващи право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Не съществува възрастово ограничение за наетите по проекта лица.
За изпълнение целите на Проекта да бъдат назначени 23 домашни помощници и 2 Медицински специалист/ Медицински сестри на трудов договор, на пълно работно време – 8 часа .

Информация за провеждане на процедура за подбор за всички кандидати :

 1. Работодател: Община Елхово
 2. Място на работа: Община Елхово- домовете на потребители на интегрирани здравно-социални услуги.
 3. Характер на работата: Осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на мобилни интегрирани здравно – социални услуги на възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания в техните домове.
 • Домашен помощник: Извършва домашни посещения и дейности, съобразно изготвена оценка на потребностите по предварително изготвен график. Съдейства за изготвянето на месечни графици по предоставяне на услугата. Предоставя услуги за удовлетворяване на хигиенно-битови потребности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, помощ при поддържане на личната хигиена, придружаване извън дома, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. Отговаря за изпълнението на заложените дейности в индивидуалните планове и следи за тяхната актуализация при необходимост.
 • Медицинска сестра: Предоставя и събира здравна информация за потребителите; Измерва витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура); Извършва здравни услуги и манипулации в домовете на потребителите. Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите; Осъществява профилактика и консултиране на потребителите за социално- значими заболявания; Участва в изработването на оценки и индивидуални планове на потребителите; Участва в мобилната работа на екипа. Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите.

Минималните и специфични изисквания към кандидатите:

За длъжността „Домашен помощник“ :

 • Минимална образователна степен – основно образование ;
 • Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит и квалификация в сходни дейности е предимство;
 • Трудов стаж – не се изисква;
 • Желание, готовност и мотивация за работа с лица от целевите групи.

За длъжността „Медицински специалист/Медицинска сестра“:

 • Образование – професионален бакалавър /полувисше, специалист/ или висше, бакалавърска степен;
 • Специалност – „Медицинска сестра“, „Медицински фелдшер“ и други в направление „Здравни грижи“; „Медицина“;
 • Професионален опит – не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство;
 • Умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Оценка на допустимостта по документи
 2. Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 • Заявление – по образец;
 • Автобиография – по образец;
 • Документ за завършено образование – копие;
 • Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;
 • Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/;

Документите по образец се получават на адрес: община Елхово, ул. „Търговска” № 13, “Център за административно обслужване” или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Елхово.

Срок и място на подаване на документите:

Документите се подават в “ Център за административно обслужване” в сградата на община Елхово, ул. „Търговска” № 13 всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. от 20.03.2023 г. до 31.03.2023 г. включително.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за обявената длъжност.

Информация за процедура за подбор:

Списъците и всички съобщения във връзка с обявата ще се публикуват на интернет страницата на общината www.elhovo.bg и таблото за обяви на община Елхово .

За допълнителна информация: телефон 0478/ 81 258

ВАЖНО:

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и график за провеждането му ще бъдат обявени на 07.04.2023 г. на информационното табло и на сайта на Община Елхово