РЕШЕНИЕ N СЗ-26- ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение N 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представени становища от Регионална здравна инспекция гр. Ямбол.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение Изграждане на обект за туристическа и рекреационна дейност в имот N 094036 в землището на с. Гранитово, общ. Елхово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител Христо Иванов Вълчанов, гр. Елхово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ N 12.

 

МОТИВИ:

. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

 • Инвестиционните предложения за предвидената дейност съгласно Приложение N 2 и на основание чл.93, ал.1, т. 1 от ЗООС се извършва преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Предвидената дейност попада в т. 12, буква “в” на Закона за опазване на околната среда – „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение N 1) от Приложение N 2.
 • Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда изграждане на четири броя сглобяеми дървени бунгала с леглова база от 12 места; декоративен воден елемент с площ около 1500 м2; обособени рекреационни кътове за посетителите с беседка, пейки за отдих, шезлонги, перголи и др.; детски кът с поставяеми елементи и паркинг за 5 автомобила в имот ¹ 094036, с площ от 3,059 дка в землището на с. Гранитово, община Елхово. За водоснабдяването на обекта ще се изгради нов водопровод от намиращата се в близост хижа „Дрънчи дупка“. Отпадните битови води ще се отвеждат в безотточна изгребна яма. Образуваните при изграждането на обекта строителни и битови отпадъци ще бъдат събирани и извозвани на място, определено от община Елхово. По време на експлоатация ще се генерират малки количества битови отпадъци, които ще се събират и ще се извозват на определено от общ. Елхово място. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.
  • Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение има връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В непосредствена близост е разположена хижа „Дрънчи дупка“ в имот N 000467 собственост на възложителя. В близост няма предвидени други инвестиционни предложения и при реализацията и експлоатацията на обекта не се очаква значителни кумулативни въздействия.
  • Инвестиционното предложение предвижда изграждане на обект за туристическа и рекреационна дейност. Строителството не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района.
  • Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с. Гранитово, растителния и животинския свят.
  • Известен риск от инциденти съществува единствено при строителството и експлоатацията на обекта. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.

 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

 • Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот N 094036, с площ от 3,059 дка в землището на с. Гранитово, община Елхово. Избраното местоположение на площадката извън жилищната зона на населеното място, осигурява липсата на отрицателни въздействия свързани с наднормен шум. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района също няма да бъдат засегнати.
 • Съгласно становище на РЗИ гр. Ямбол с изх. N АК – 05 – 740 инвестиционното предложение на попада в санитарно – охранителна зона и е в съответствие със здравните изисквания, което няма да доведе до значителни въздействия върху човешкото здраве.

 

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените територии. Разглежданата площадка е разположена в защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000 “Дервентски възвишения 1” с код BG 0000218 предназначена за опазване на местообитанията.

•    Според извършената Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони, по реда определен в Наредбата за ОС, реализацията на инвестиционното предложение ще окаже незначително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони. Достъпът до имота ще се осъществи по съществуващ макадамов път до близко разположената хижа „Дрънчи дупка“. Територията, на която ще се реализира инвестиционното намерение е с начин на трайно ползване „Нива”, която граничи с други два имота собственост на инвеститора. В имота липсват природни местообитания, включени в Приложение N 1 от ЗБР, предмет на опазване в защитената зона. Не се очаква фрагментиране на природните местообитания. Реализацията на ИП, няма да внесе промяна в териториалното разпределение на площите в защитената зона и ще засегне незначителна част от нея. С реализирането на ИП, не се очакват отрицателни последствия върху екологичната мрежа, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Основно въздействието на инвестиционното предложение ще се локализира в рамките на терена на площадката. В района на ИП е разположена хижа „Дрънчи дупка“ в имот N 000467. Реализацията на настоящото инвестиционно предложение няма да доведе до кумулиране на въздействията от двете дейности, тъй като мащабността им не е голяма. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

 • Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданят имот N 094036, с площ от 3,059 дка в землището на с. Гранитово, община Елхово.
 • Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с добре изградена пътна инфраструктура. Местоположението отговаря на санитарно – хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Това води до извода, че засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно и епизодично и ще се определя субективно от различните индивиди.
 • Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република България.
 • Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглеждания имот. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

 

• Инвеститорът е уведомил за намерението си общ. Елхово, кметството на с. Гранитово и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

 

VI. При спазване на следните условия.

1. Да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на околната дървесна и

храстова растителност и замърсяване с битови и строителни отпадъци на околните

терени.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

инж. ПЕНКА НАЧЕВА

Директор на РИОСВ – Стара Загора

11.05.2011 г.