ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.2.06-0088-С-0001 „Къща като вкъщи”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ “Социални услуги за социално включване”, Община Елхово обявява процедура за набиране и подбор на кандидати за длъжността „Медицинска сестра” в Център за настаняване от семеен тип град Елхово.

 

I. Минимални изисквания:

– образователна степен – висше –  специалист;

– професионален опит – минимум 3 години.

II. Специфични изисквания:

– висше образование в областта на хуманната медицина.

III. Допълнителни изисквания:

– компютърна грамотност;

– да не попада под обхвата на чл.3, ал.1, т.1 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл.52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрасност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС*.

IV. Начин на провеждане напроцедурата:

Процедурата ще се проведе на два етапа:

– по документи

– събеседване.

V. Необходими документи:

– писмено заявление за участие в процедурата – свободен текст;

– копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността;

– автобиография;

– удостоверение за компютърна грамотност;

– копие на лична карта.

VI. Място и срок за подаване на документите и провеждане на процедурата:

Документите се подават в офиса на проекта в сградата на община Елхово, ул.“Калоян“ 13, ет.3, стая 217  всеки работен ден от 8,00ч до 12,00ч и от 13,00ч до 17.00ч в срок от 12.05.2011г. до 18.05.2011г. включително. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика.

Събеседването ще се проведе  на 20.05.2011 г. от 13,00 часа в залата на община Елхово на ул.“Калоян“ 13, ет.3, стая 227.

VII. Мястото за обявяване на списъците и съобщенията:

Списъците, относно допуснатите кандидати до събеседването ще се обявят на табло за обяви на община Елхово на 19.05.2011 г.

Резултатите от събеседването ще бъдат обявени на същото табло в срок до 17.00 часа на 20.05.2011 г.

 

    Телефон за справки : 88 025 – г-жа Мария Никова

 

* Пояснение към допълнителните изисквания

 

чл.3. (1) Настоящите общи насоки се прилагат от всички УО и МЗ по отношение на:

            1. лицата на трудово или служебно правоотношение в УО или МЗ на ОП, докато заемат съответната длъжност и една година след напускането й;