Подадени са проектните предложения за саниране на многофамилни жилищни сгради в град Елхово

В рамките на обявения срок, до 31 май 2023г., общинска администрация подаде всички 31 броя проектни предложения за саниране на многофамилни жилищни сгради.

 

Всички постъпили заявления от Сдружения на собствениците за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -Етап I“ са окончателно обработени и проектните предложения са подадени в Информационната система ИСУН 2020.

Председателите на Сдруженията са информирани за входящия номер и датата на подаване на проекта в информационната система.

Разяснителната кампания започна още от края на миналата година, за да може максимален брой сдружения да се подготвят за кандидатстване.

Община Елхово задели финансов ресурс от 100 000 лева, с който да покрие до 50 % от разходите на сдруженията за енергийно обследване и изготвяне на технически паспорти на сградите, като към настоящият момент финансовата помощ е изплатена на всички сдружения.

След приключване на крайния срок за подаване на проектни предложения който е до 17:00 часа на 31.05.2023 г.  предстои оценяване и класиране на всички постъпили проекти от Дирекция ,,Жилищна политика” на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

В резултат от проведената информационна кампания и активността на сдруженията на собствениците 31 блока в град Елхово разполагат с готови документи за енергийно обследване и имат технически паспорт, който е задължителен за сградите, макар и сроковете да бяха отлагани.