Стартира набирането на проекти по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

За саниране на многофамилни жилищни сгради може да се кандидатства в срок до 17:00 часа на 16.01.2024 г.

Новото във вторият етап на Програмата е, че финансирането на одобрените сгради ще е до 80 % безвъзмездна финансова помощ и 20 % самоучастие на сдруженията на собствениците.

Този път Сдруженията на собствениците финансират изцяло със собствени средства следните дейности:

  • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
  • Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
  • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
  • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
  • Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
  • Въвеждане на обекта в експлоатация;
  • Публичност и информация на проекта;
  • Организация и управление на проекта.

За всеки проект, цялата предвидена БФП (80% от стойността на всички допустими разходи) се предоставя в етапа на строителство, като част от стойността на строително-монтажните дейности.

При интерес към процедурата собствениците на многофамилни жилищни сгради, могат да получат информация, за условията за кандидатстване и изисквания на поканата от общинска администрация Елхово и на страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.