Проект за дневен ред на заседание № 41 на ОбС-Елхово на 22 юни 2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ДО г-н/г-жа ………………………….
област с административен център гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А

№ 41 /12.06.2023 г.
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам на 22.06.2023 г. от 09:00 часа в заседателната зала на община Елхово 41-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. ОТЧЕТ от д-р Веселин Кънев за изпълнение на програмата за управление на МБАЛ „Св. Ив. Рилски”.

 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разпределение на постъпления от продажба на общински нефинансови активи.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на поименния списък на капиталовите разходи на община Елхово за 2023 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми– квота на Община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на направена инвестиция финансирана от „ВиК“ ЕООД – гр. Ямбол и непредвидена в подробната им инвестиционна програма за 2023 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Допускане за изработване на ПУП- парцеларен план за трасе на обект: Подземен ел.  кабел за външно ел. захранване от ПИ 27382.500.4575 по КККР гр. Елхово до съществуващ ТП/БКТП към П/СТ Елхово в ПИ 27382.77.6 по КККР Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място цялото с площ 1 515 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХІ-общ. в кв. 54 по плана на с. Малък манастир.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост и учредено право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Удължаване на процедурата за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд –  Елхово и Окръжен съд – Ямбол. 
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласуване от Общински съвет – Елхово на позиция и мандат на община Елхово за предстоящо заседание на 10.07.2023г. от 10.00 часа  на общото събрание на Асоциация по ВиК при Областна администрация – Ямбол
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 11. РАЗНИ

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово