ЗАПОВЕД № РД- 561 /10.08.2023 г. за откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ : дворно място с площ 1 515 кв. м., съставляващо урегулиран поземлен имот ХІ-общ. в кв. 54 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир

ЗАПОВЕД

 № РД-561
гр. Елхово, 10.08.2023 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№ 41/22.06.2023 г. и 42/27.07.2023 г.

 Н А Р Е Ж Д А М :

 Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ :

 дворно място с площ 1 515 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХІ-общ. в кв. 54 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир одобрен със заповед № ЛС/Р-340 от 25.09.1987 г., при граници на имота : север – ПИ VІ-402, изток – алея, юг – ПИ VІІ-403 и запад – ПИ V-404 и ПИ VІІІ-404, с начална тръжна цена 10 600,00 лв. без ДДС, депозит 1 060,00 лв.

         Публичният търг да се проведе на 30.08.2023 г. от 14.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 07.09.2023 г. от 14.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово.

         Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17.00 ч. на 29.08.2023 г. и 05.09.2023 г. при повторен публичен търг на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово и се публикува на електронната страница на община Елхово.

          Заявленията за участие в публичния търг заедно с необходимите документи посочени в тръжната документация да се приемат до 17.00 часа на 29.08.2023 г. и 05.09.2023 г. при повторен търг, при условия и по ред посочени в тръжната документация.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 1 515 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот ХІ-общ. в кв. 54 по плана на с. Малък манастир, неразделна част от настоящата заповед.

         Оглед на имота да се извършва до 17.00 часа на 29.08.2023 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч., а при повторен търг до 17.00 часа на 05.09.2023 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч. 

         Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

         Председател : не се чете

         Членове :    1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете  
  4. не се чете
  5. не се чете

         Резервни членове : 1. не се чете  

  1. 2. не се чете  

Начинът на плащане е еднократна вноска на стойността посочена в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение и се публикува на електронната страница на община Елхово.

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете
Кмет на община Елхово

Тръжна документация

СКИЦА