Кандидатстване с проектни предложения по програма INTERREG VI-A IPA България-Турция 2021-2027

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 13.11.2023 г. е обявена поканата за кандидатстване с проектни предложения по програма INTERREG VIA IPA България-Турция 2021-2027. Предложенията по Приоритет 1: Щадящият околната среда трансграничен регион, трябва да допринесе за постигането на целевите стойности на резултатите от програмата и индикаторите за резултати по специфични цели „Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове“ и „Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика”.

Целта на поканата е да се идентифицират предложения за проекти, които биха могли да допринесат за насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове и за насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика.

Максимално допустима финансова помощ за бенефициент е от 50 000 до 200 000 евро.

Максимално допустима финансова помощ за проект е от 200 000 до 400 000 евро.

Интензитетът на помощта е 100 %.

Не се изисква собствено съфинансиране, но е възможно при необходимост и желание от страна на бенефициента.

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, регистрирани и опериращи в трансграничния регион в производствения сектор или сектора на услугите.

Водещият партньор и неговия партньор, трябва да отговарят на всички от следните общи критерии за допустимост:

1) да са законно учредени субекти съгласно националното законодателство на държавата, на чиято територия се намират;

и

2) да са регистрирани и да работят/или да извършват дейност не по-късно от 31.12.2020 г. в програмната зона между България и Турция;

и

3) да са микро, малки и средни предприятия (МСП)

Конкретните цели предвиждат пряка подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП).

МСП означава малки и средни предприятия, както е определено в правото на Европейския съюз (препоръка на ЕС 2003/361). Основните фактори, които определят дали една компания е МСП са:

– Брой служители и

– Приход или общ баланс

и

4) да е МСП с основна икономическа дейност Раздел С Производство; Раздел I Хотелиерство и ресторантьорство; Раздел H Транспорт и складиране, в съответствие със Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE rev.2)

  1. Производство

C.10 Производство на хранителни продукти

C.11 Производство на напитки

C.13 Производство на текстил

C.14 Производство на облекло

C.15 Производство на кожа и подобни продукти

C.16 Производство на дървен материал и на изделия от дърво и корк, с изключение на мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

C.17 Производство на хартия и хартиени изделия

C.18 Отпечатване и възпроизвеждане на записани носители

C.19 Производство на кокс и рафинирани петролни продукти

C.20 Производство на химикали и химически продукти

C.21 Производство на основни фармацевтични продукти и фармацевтични препарати

C.22 Производство на изделия от каучук и пластмаса

C.23 Производство на други продукти от неметални минерали

C.24 Производство на основни метали

C.25 Производство на метални изделия, с изключение на машини и оборудване

C.26 Производство на компютърни, електронни и оптични продукти

C.27 Производство на електрическо оборудване

C.28 Производство на машини и оборудване, н.к.

C.29 Производство на моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета

C.30 Производство на друго транспортно оборудване

C.31 Производство на мебели

C.32 Друго производство

C.33 Ремонт и монтаж на машини и оборудване

  1. Хотелиерство и ресторантьорство

I.55.10 Хотели и подобни места за настаняване

I.55.20 Ваканционно и друго настаняване за краткосрочен престой

  1. Транспортиране и съхранение

H.52.10 Складиране и съхранение

  1. J. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения:

J.58        Издателска дейност

J.59      Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

J.60       Програмна и излъчваща дейност

J.61       Далекосъобщения

J.62       Дейности в областта на информационните технологии

J.63       Информационни услуги.

и

5) да са генерирали годишен оборот (нетни приходи от продажби) с натрупване за финансови години: 2020, 2021, 2022 според категорията на предприятието кандидат, както следва:

Категория на предприятието Годишен оборот (EUR)
Микропредприятие ≥ 150 000 €
Малко предприятие ≥ 250 000 €
Средно предприятие ≥ 350 000 €

и

6) носи пряка отговорност за подготовката и управлението на действието, а не действа като посредник.

ВАЖНО Всички горни 6 критерия трябва да бъдат изпълнени заедно.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 13.03.2024 г.

При желание за кандидатстване, въпроси и допълнителни уточнения можете да се свържете с нас на тел. 0897 890 157 – инж. Колева