Проект за дневен ред на заседание № 3 на ОбС-Елхово на 20 декември 2023 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО г-н /г-жа/………………………….
област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

     № 3 /11.12.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 20.12.2023 г. от 09:00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 3-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Избор на зам. председатели на постоянните комисии към Общински съвет – Елхово

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Окончателна актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2023 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов –  кмет на община Елхово

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на План-сметките за приходите и необходимите разходи за 2024 година за дейностите по управление на отпадъците и за определяне размера на такса битови отпадъци в гр.Елхово и населените места на Община Елхово за 2024 година
ВНОСИТЕЛ: Пепа Кючукова –  зам.кмет на община Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на партньорство по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социална подпомагане във връзка с модернизиране на системи за социална закрила“ за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Разитие на човешките ресурси“ 2021-2027
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов –  кмет на община Елхово

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за избор на представители на ОбС-Елхово в комисиите по чл. 45, ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС-Елхово
ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС Елхово

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за купуване на идеалната част на наследниците на Димитър Христов Димитров от съсобствения с община Елхово поземлен имот VІ-344 в кв.42 по плана на с. Кирилово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов –  кмет на община Елхово 

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Татяна Дюлгерова – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи и награди на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: Татяна Дюлгерова – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2023 – 2024г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

10. РАЗНИ

ХРИСТИЯН КУСКУНОВ
Председател на ОбС-Елхово