ПРОДАЖБА НА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 Необходими документи :

Такса:  Посочените в заповедта или обявата за търга или конкурса

Срок за изпълнение: По Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество