ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2024 Г.

В изпълнение на заповед № РД-43/ 16.01.2024 г. на кмета на община Елхово на 26 януари 2024 г. от 9:30 ч. в заседателната зала ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на Община Елхово за 2024 г.      

Съгласно чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси публичното обсъждане е задължителен етап при формиране и приемане на бюджета. За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който е неразделна част от проекта на общински бюджет.

Община Елхово кани всички жители и заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането!

Материал – публично обсъждане Бюджет 2024 г.