Проект за дневен ред на заседание № 4 на ОбС-Елхово на 25 януари 2024 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО г-н /г-жа/………………………….
област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

     № 4/15.01.2024 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам на 25.01.2024 г. от 09:00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 4-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
ВНОСИТЕЛ: Димитър Загоров – председател на Временната комисия за подготовка на проект на Правилник

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

5. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ на Петър Георгиев Гендов – кмет на община Елхово /мандат 2023 – 2027 г./
ВНОСИТЕЛ: Петър Георгиев Гендов – кмет на община Елхово

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта  за 2024 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Елхово за 2024 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Mестната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Елхово за 2023 г.  
ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – заместник-кмет и председател на МКБППМН към община Елхово

 9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване с проект, с наименование „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции, и популяризиране на идентичността на Общината“ по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” към Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно разпоредбите на §26 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2023 – 2024г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на направена инвестиция финансирана от „ВиК“ЕООД – гр.Ямбол и непредвидена в подробната им инвестиционна програма за 2023г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализиране състава на наблюдателната комисия при Общински съвет – Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово

 14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на представители на Общински съвет – Елхово в Общинска експертна комисия по въпросите на спорта (ОЕКВС) и Комисията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).
ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Доклад от Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд – Елхово, Окръжен съд – Ямбол, избрана с Решение № 7/2/6/ от Протокол № 2/28.11.2023 г. на Общински свет – Елхово
ВНОСИТЕЛ: инж. Стоянка Маджарова – председател на Временната комисия за подбор на съдебни заседатели

16. РАЗНИ

ХРИСТИЯН КУСКУНОВ
Председател на ОбС-Елхово