Проведе се публично обсъждане на проектобюджет 2024

В заседателната зала на Община Елхово се проведе публично обсъждане на проектобюджет 2024 г. на община Елхово. Участие в обсъждането взеха ръководители на бюджетни звена, общински съветници, граждани и други заинтересовани лица.

Представеният проектобюджет на община Елхово за 2024 г. e в размер на 28 291 379 лева. За сравнение – първоначално приетия бюджет за 2023 г. е бил в размер на 26 979 276 лв., т. е. налице е ръст с 1 312 103 лв. или близо 5%.

Бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет на община Елхово съгласно Закона за държавния бюджет на Р България за 2024 г. са както следва: Обща субсидия за финансиране на държавните дейности – 14 456 466 лв.; Изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности – 1 805 900 лв.; Целева субсидия за капиталови разходи – 1 589 700 лв.; Средства за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – 141 200 лв.; Трансфери за други целеви разходи за местните дейности – 76 500 лв. или общо: 18 069 766 лв. Осигурените средства от държавния бюджет за община Елхово за 2024 г. спрямо предоставените през 2023 г. са увеличени с 8,9 %, а в стойностно изражение с 1 484 135 лв.

Капиталовата програма на общината е насочена към ремонт на уличната и пътната инфраструктура и благоустрояване на междублоковите пространства, обекти: Оновен ремонт тротоари ул. “Вардар“ от ул. “Ж. Петков“ до ул. “Черно море“; Багоустрояване на междублокови пространства, подмяна на тротоарна настилка, асфалтиране и изграждане  метална конструкция на ул. „Морава“;  Благоустрояване на югоизточна входна пътна артерия на гр. Елхово (кръстовище път І-7 и ул. “Ангел Вълев“); Благоустрояване на северна входна пътна артерия на гр.Елхово (кръстовище път І-7 и ул. “Ал. Стамболийски“) и други.

Планирани са средства за разработване на програми и проекти, за закупуване на катафалка, за изграждане  на сградни канализационни отклонения  към имоти  на ул. “Тунджа“ в участъка от ул. “Ст. Караджа“ до ул. “П. Д. Петков“и други.

Преходни обекти са „Основен ремонт ул. “Белград“ в участъка от  ул. „Трети март“ до ул. “Търговска“; обект „Изграждане паркинг в гр. Елхово“;  Реконструкция на водопровод по ул. “Бистрица“, гр. Елхово; Изработване на Общ устройствен план на община Елхово, Разработване програми и проекти; Оценка съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване строителен надзор и други.

Заложени са средства за извършване на текущи ремонти, както следва: текущ ремонт улична мрежа; текущ ремонт  гробищен парк – алеи; ремонт и възстановяване на счупени елементи детски площадки; вътрешно измазване стаи, коридор Център за настаняване от семеен тип; ремонт санитарни помещения на втория етаж Защитено жилище; ремонт тоалетни животински пазар; частично измазване стаи, коридор етаж сграда ул. “Търговска“; текущ ремонт на водопроводна мрежа с. Бояново; текущ ремонт общински път с. Добрич; ремонт на мост ул. “Сакар планина“, с. Раздел; укрепване на моста ул. “В. Левски“, с. Жребино; ремонт ограда гробищен парк, с. М. Манастир; ремонт на мост с. В. Поляна; ремонт ограда кметство с. Г. Дервент; Ремонт  таван на съблекални и баня на стадион; ремонт зала и тоалетна гробищен парк; текущ ремонт в ДГ “Невен“.

Предвидени са субсидии за дейността на МБАЛ “Св. Иван Рилски“ЕООД и за „Медицински център №1-Елхово“ ЕООД. Заложени са средства за развитие на читалищна дейност  и текуща дейност на спортните клубове в община Елхово.

Община Елхово е одобрена за финансиране от Министерство на финансите чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с 9 проектни предложения на стойност 12,8 млн.лв., насочени към реконструкция на водопроводна и улична мрежа и общински пътища, а именно:

  • Основен ремонт ул. „Ангел Вълев“, гр. Елхово ;
  • Основен ремонт ул. „Ж. Петков“ в участъка от пл. „Христо Ботев“ до ул. „Ал. Стамболийски“ в град Елхово ;
  • Изграждане на кръгово кръстовище на ул. “Александър Стамболийски“ с ул. “Ангел Вълев“, гр.Елхово ;
  • Основен ремонт на улица „Морава“ от ул. „Камчия“ до о.т. 38 в град Елхово ;
  • Реконструкция на част от водопроводната мрежа в град Елхово /включващ следните 11 улици: ул. “Велико Търново“, ул. “Иван Николов“, ул. “Иван Шишман“, ул. “Момчил войвода“ в участъка от ул. “Хан Аспарух“ до ул. “Ангел Вълев“, ул. “Стефан Караджа“, ул. “Странджа“, ул. “Търговска“ в участъка от ул. “Марица“ до ул. “Чаталджа“, ул. “Хаджи Димитър“, ул. “Хан Аспарух“, ул. “Георги Бахчеванов“ и ул. “Сан Стефано“/ ;
  • Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово (включващ 12 улици (изброените по-горе 11 улици и ул. “Бистрица“) ;
  • Основен ремонт на общински път JAM 2020 / I – 7, Окоп – о.п. Елхово/ – Кирилово, участък от км 0+050 до км. 2+050 ;
  • Основен ремонт на общински път JAM 1021 / I – 7, Мелница – Граница Турция/ – Лесово – грн. застава Лесово, участък от км 0+168 до км. 1+368 ;
  • Основен ремонт на общински път JAM 2030 / III – 7009, Бояново – Борисово / – Жребино – Граница общ. ( Елхово – Болярово ) – Попово / JAM 1028 /, участък от км. 0+000 до км. 3+200″ .

За одобрените проектни предложения свързани със саниране на 10 броя многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ към Национален план за възстановяване и устойчивост се очаква сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до средата на месец февруари тази година.

Предстои проектобюджетът да бъде разгледан и приет от Общински съвет-Елхово през месец февруари.