З А П О В Е Д № – РД – 275/ 13.03.2024 г. за откриване на конкурс за възлагане на маркиране на насаждения, предвидени за сеч по отдели в землищата на територията на община Елхово, област Ямбол

З А П О В Е Д
№ – РД – 275/ 13.03.2024 г.

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и  чл.3, ал 1, т.1 и чл.10, ал. 1, т. 18 и ал.8, чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

ОТКРИВАМ:                                                          

І. ОТКРИТ КОНКУРС за:  Възлагане на маркиране на насаждения, предвидени за сеч по отдели в землищата на територията на община Елхово, област Ямбол.

1.1. Размер на гаранцията  за участие 610 лева (5 % от стойността на обекта), под формата на парична сума, внесена по сметката на Община Елхово-IBAN:  BG68STSA93003346210388 , BIC:STSABGSF, Банка ДСК, клон Елхово или в касата на Информационен център Община Елхово.

Гаранцията за участие следва да е постъпила по банковата сметка или в касата на Информационен център Община Елхово не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на конкурса. При провеждане на конкурса на втора дата крайният срок е до 16.00 часа на последния работен ден преди втората дата на провеждането му.

ІІ. Обект и предмет на открития конкурс, количество, място за извършване на дейността:

2.1. Обект на открития конкурс е изпълнението на:

Възлагането на маркиране на дървесина по отдели в землищата на територията на Община Елхово, област Ямбол  и в количества, както следва:

с. Вълча Поляна   

отдел 442 ,,ж“ – 200 пл. м3 иглолистна дървесина

                           – 90 пл. м3 дърва за огрев

с. Чернозем   

отдел 437 ,,и“ – 210 пл. м3 иглолистна дървесина

                         – 80 пл. м3 дърва за огрев

отдел 435 ,,в“ – 910 пл. м3 иглолистна дървесина

                        – 110 пл. м3 дърва за огрев

отдел 433 ,,а“ – 840 пл. м3 иглолистна дървесина 

ІІІ. Стойност на обекта

3.1. Общата стойност за маркиране на дървесина е: 2440 пл.м3 x 5 лв. = 12200 лв.               (дванадесет хиляди и двеста лева) без ДДС,  в която се включва:

                   Маркиране

                   Изготвяне на технологични планове

                   Изготвяне на сортиментна ведомост

Изготвяне на карнет опис

ІV. Срок за изпълнение на дейността:

за маркиране е 90 дни от датата на сключване на договора;

  1. V. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата.

До участие се допускат кандидатите (юридически лица, еднолични търговци и физически лица), внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

5.1. Да са вписани в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите за съответната дейност.

5.2. Да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

5.3. Да отговарят на техническите и квалификационни изсквания за извършване на дейността, както следва:

а) да имат сключен договор, регистриран в НАП, с минимум 1 (един) лесовъд, регистриран за дейността  ,,маркиране на насаждения, предвидени за сеч”.

Не се прилага, когато физическото лице, едноличния търговец или член на управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността  ,,планиране и организация на добива на дървесина”.

Не се прилага, когато физическото лице, едноличния търговец или член на управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността  ,,маркиране на насаждения, предвидени за сеч”.

В случай, че кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на т. V от горепосочените условия.

VІ. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора – 5% от достигнатата стойност на обекта в една от следните форми:

– парична сума, внесена по сметката на  община Елхово-

IBAN:  BG68STSA93003346210388 ,

BIC:STSABGSF,

Банка ДСК, клон Елхово

– банкова гаранция, учредена в полза на Община Елхово. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в същата следва да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от Община Елхово.

VІІ.  Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни.

VІІІ.  Критерий за избор на изпълнител – „най-ниска предложена цена”.

Достигната обща цена се разпределя правопропорционално по сортименти.

ІХ. Място и срок за получаване, на документацията за участие в процедурата:

Документацията за участие в процедурата е публикувана на интернет страницата на община Елхово  от където може да бъде изтеглена от кандидатите без заплащане.

Документацията за участие в процедурата може да бъде получена всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа в сграда на Община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на конкурса. При провеждане на конкурса на втора дата крайния срок за закупуване е до 16.00 часа на последния работен ден преди втората дата на провеждането му.

Х. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в сграда на община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на конкурса. При провеждане на конкурса на втора дата крайния срок за подаване е до 16.00 часа на последния работен ден преди втората дата на провеждането му.

ХІ. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

Първа дата – 29.03.2024 год. – от 10:00 часа в сградата на община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13.

Конкурсът не се провежда и се отлага за втора дата в случаите, когато няма подадена нито една оферта или нито една от офертите не отговаря на предварително обявените условия.

ХІІ. Кандидатите могат да правят оглед на обекта всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на конкурса. При провеждане на конкурса на втората дата крайния срок за оглед е до 16.00 часа на последния работен ден преди втората дата на провеждането му. Огледът се извършва по предварителна заявка и след представен документ за закупена документация. Разходите за оглед на обекта са за сметка на кандидата.

ХІІІ. Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта за обекта предмет на открития конкурс.

XIV. Утвърждавам документацията за участие в открития конкурс, която е неразделна част от настоящата заповед.

Настоящата заповед на основание чл. 14, ал. 1, изр. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и документацията за участие в открития конкурс да се публикуват на интернет страницата на общината. Заповедта да се постави на видно място в административната сграда на Община Елхово.

За информация: община Елхово, гр.Елхово тел: 0478/88193.

ПЕТЪР   ГЕНДОВ ……П………………

Кмет на община Елхово

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ – МАРКИРАНЕ

ПРОЕКТЕН ДОГОВОР

Заповед РД – 338/ 01.04.2024 относно класиране на участниците и определяне на изпълнител

ПРОТОКОЛ ОТ КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА