ЗАПОВЕД № РД-343/02.04.2024г. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост от I-IX категория за срок от десет стопански години по землища

 

ЗАПОВЕД

№ РД-343/ 02.04.2024 г.

        На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.31, ал./1/, ал./2/ и ал./3/, чл.32, ал.3 , чл.73, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,  Решение №60/7/7, взето с протокол №7 от 15.03.2024 г. 

Н А Р Е Ж  Д А М :

I. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост  от I-IX категория за срок от десет стопански  години  по землища, както следва:

  1.  
  Земеделски земи-частна общинска собственост
по ред Землище Брой имоти Площ
    дка
1 гр.Елхово 30 392.996
2 с.Борисово 5 10.372
3 с.Изгрев 15 191.618
4 с.М.Манастир 49 360.060
5 с.Стройно 7 22.036
6 с.Мелница 42 216.831
7 с.Добрич 19 564.387
8 с.Раздел 7 233.814
9 с.Славейково 9 117.134
10 с.Пчела 3 8.286
11 с.Г.Дервент 17 515.397
12 с.В.Поляна                 31 50.794
13 с.Чернозем 12 86.435
14 с.Жребино 40 143.872
15 с.Лалково 1 3.000
16 с.Лесово 11 281.966
17 с.Маломирово 8 93.719
18 с.Гранитово 40 269.613
19 с.Трънково 11 91.378
20 с.М.Кирилово 5 10.106
21 с.Бояново 63 68.703
22 с.Кирилово 2 11.381
  всичко:   3743.898
       

 

   Обект на търга  са земите, подробно описани по землища, имоти,  начин на трайно ползване, категория, площ и начална тръжна годишна наемна цена в Приложение №1 за земеделски земи-частна общинска собственост-неразделна част към настоящата заповед и обявени в сградата на  общинската администрация и публикувани на интернет страницата на Община Елхово в раздел търгове  и конкурси.

Дължимите плащания по сключените договори за наем се извършват по банков път или на касата на община Елхово.

В търга могат да участват физически и юридически лица, за всички или отделни поземлени имоти.

Търгът да се проведе от комисия в състав:

Председател:………………………………

Зам.председател…………………………..

           Членове:1………………………….

                           2…………………………..

                           3…………………………. 

                           4………………………….

                           5………………………….

                           6………………………….

 Резервни членове:                                      

                           1………………………….

на  22.04.2024г. от  9,00ч.   в залата на Община Елхово за  поземлени имоти, находящи се в землищата на  гр.Елхово, с.Борисово, с.Изгрев, с.Кирилово, с.Стройно, с.Бояново, с.М.Манастир, с.Мелница,  с.Добрич, с.Раздел, с.Славейково

на  24.04.2024г. от 9,00ч. в залата на Община Елхово за  поземлени имоти, находящи се в землищата на с.Пчела, с.Г.Дервент, с.В.Поляна, с.Чернозем, с.Жребино, с.Лалково, с.Маломирово, с.Гранитово, с.Трънково,  с.М.Кирилово, с.Лесово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 19.04.2024г. да подадат:

 

За юридически лица и еднолични търговци:

1. Заявление образец за участие в търг–подава се от представляващия или упълномощен от него представител в ЦАО на община Елхово

-на гише №1 в ЦАО в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по поща или куриер до гише № 1 в ЦАО в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по електронна поща с адрес:obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

2. Извадка от търговския регистър за актуално състояние на фирма.Издава се служебно.

3. Приходна квитанция за внесен депозит  за всеки имот по отделно в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит за всеки имот по отделно в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесени по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

4. Приходна квитанция за внесена такса  за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени по банкова сметка на община Елхово – BG91STSA93008401554900, ВИД ПЛАЩАНЕ 448090, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД или на касата на община Елхово.

5. Пълномощниците на участниците в търга да представят оригинал на нотариално заверено пълномощно.

 

За физически лица:

 1.Заявление образец за участие в търг–подава се лично или от  упълномощено от него лице в ЦАО на община Елхово.

-на гише №1 в ЦАО в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по поща или куриер до гише №1 в ЦАО на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово,

-по електронна поща с адрес: obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

2.Приходна квитанция за внесен депозит за всеки имот по отделно в размер на 10 % от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит за всеки имот по отделно в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесени по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

3.Приходна квитанция за внесена такса  за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени по банкова сметка на община Елхово – BG91STSA93008401554900, ВИД ПЛАЩАНЕ 448090, BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК ЕАД или на касата на община Елхово.

4.Пълномощниците на участниците в търга да представят оригинал на нотариално заверено пълномощно.

II. Определям стъпка на наддаване за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки имот.

III. Оглед на обектите, предмет на търга, се извършва всеки работен ден до 19.04.2024г. (включително), след предварително записване на телефон  0478 81 280.

IV. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответния имот, да се проведе на 07.05.2024г. от 9,00ч. в залата на Община Елхово.

Документите за участие в повторния търг за съответния имот се подават до 17.00 часа  на 02.05.2024г. Във връзка с повторния търг оглед на обектите може да бъде извършван всеки работен ден до 02.05.2024 г. (включително), след предварително записване на телефон 0478 81 280.

V. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение №1, неразделна част от настоящата заповед.

        Тръжната документация, утвърдена от кмета да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦАО на община Елхово.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

Настоящата заповед, с изключение състава на комисията, както и  утвърдената тръжна документация да се публикуват на официалната интернет страница на Община Елхово в раздел „Търгове и конкурси“. Заповедта да се обяви на видно място в административната сграда на Община Елхово в срок до три работни дни от нейното издаване.

 

ПЕТЪР ГЕНДОВ /п/ не се чете

Кмет на община Елхово    

                  

Тръжна документация 2024

Приложение №1