Неучебен ден на 02 май 2024 г. /четвъртък/

ЗАПОВЕД 

№ РД – 378

Елхово, 18.04.2024 г.

        

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с предстоящото отбелязване на Великденските празници и след уведомяване на началника на Регионално управление на образованието – Ямбол, обективирано в писмо с изх. 92-00-171 от 18.04.2024 г.

О Б Я В Я В А М:

 

За неучебен ден 02 май 2024 г. /четвъртък/ за всички училища на територията на Община Елхово.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на училища за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати на  Регионално управление на образованието – Ямбол и на Областния управител на област Ямбол.

Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Елхово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Господин Брайков – заместник– кмет на Община Елхово.

          

ПЕТЪР ГЕНДОВ  /П/

Кмет на община Елхово