5. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КАСТРЕНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ /НАРЕДБА НА ОС, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 62, АЛ.10 ЗУТ/

Необходими документи:

  • Заявление по образец

Такса: няма

Срок за изпълнение: 30 дни

 

Заявление