2. ИЗМЕРВАНЕ, КУБИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИЯ ФОНД /ЧЛ.131Б, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ПП ЗГ/

В извън горския фонд се маркират с общинска марка, а в горския фонд се маркира от Държавно горско стопанство.

Необходими документи :

  • Заявление по образец

Такса:   по базисни цени, приети с решение на ОбС

Срок за изпълнение:  3 месеца след издаване на позволителното

 

Заявление