ПОКАНА за участие в процедура чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“

Община Елхово обявява прием на документи във връзка с въвеждане на енергийно ефективни мерки за многофамилни жилищни сгради които се управляват по ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения в системата ИСУН е 19.09.2024 г., 18:00 ч.

Крайният срок за подаване на заявления от собствениците на сдружения за участие в процедурата е 15 юли 2024 г. – в Община Елхово.

Пълният комплект документи и насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg

https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home

www.eufunds.bg.

Критерии за оценка на проектните предложения:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/EvalTable/Preview?Gid=35cb1aef-3341-4de2-9d72-b97102da013e

Място на подаване:

Документите за кандидатстване се подават в Център за административно обслужване на Община Елхово, гр. Елхово, ул. „Търговска“ 13, гише №2 – деловодство.

Община Елхово си запазва правото след преглед на подадените документи да изисква допълнителни такива или корекция на вече подадени документи в определен от общината срок с цел покриване на изискванията по Процедурата.

В приложените файлове може да се информирате относно необходимите за кандидатстване документи, критериите за оценка и презентация относно процедурата за кандидатстване.

  1. Необходими документи за кандиданстване:
  1. Критерии за оценка
  2. ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027