ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ГОДИШЕН ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА НОВОПОСТРОЕНИ ИЛИ ПРИДОБИТИ ПО ДРУГ НАЧИН ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Декларациите по чл.14 се подават до 2 месеца от датата на придобиване или 6 месеца, ако имота е придобит по наследство

Нормативно основание:

Закона за местните данъци и такси – чл. 14

Необходими документи:

  • Декларация по чл.14 – по образец
  • Декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение – по образец
  • Копие от нотариален акт
  • Скица
  • Удостоверение за наследници
  • Разрешение за ползване и др.
  • Копие на ТЕЛК решение на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл.25, ал.2 от ЗМДТ

Такса: няма