ОБЯВА

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и заповед N РД-7/07.01.2011 община Елхово обявява

Конкурс за длъжността:

 

Началник отдел “Икономическо развитие” в община Елхово по чл.15 ал.1 от Закона за държавния служител

1.Информация за длъжността: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдел Икономическо развитие

Минимален размер на основната заплата: 343 лв.

2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността

– степен на образование – бакалавър

– професионален опит     – 4 години стаж

– ранг    – III младши

3.Други специфични изисквания

– висше икономическо образование-магистър

4.Допълнителни изисквания

– умения за работа с компютър

5.Начин на провеждане на конкурсната процедура

– тест

– интервю

6.Документи за участие в конкурсната процедура

Кандидатите лично или чрез пълномощник да представят писмено заявление за участие в конкурса съгласно приложение N 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

– декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

– копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

– копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

– други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;

– автобиография

7 .Място и срок на подаване на документите за участие:

Документите се подава в “Центъра за услуги и информация” в сградата на община Елхово, ул.”Търговска” N 13 всеки работен ден от 8,00 ч. до 17,00 ч в срок до 21.01.2011г. включително.

При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДС и в други нормативни актове.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

8. Информация за конкурсната процедура, обявяването на списъците и други съобщения във връзка с конкурса да се изнасят на таблото за обяви пред общината.

Съгласно чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестяването на конкурса да се извърши с публикуване на обявление във в.”Делник” и интернет страницата на общината elhovo.bg, едновременно с това в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията.

Обявлението да се постави на таблото по т.8 от настоящата заповед.

За допълнителна информация: телефон 81266, г-жа Йорданка Димитрова.