4. /СУНАУ ОБА12.5/ ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МПС, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ

Нормативно основание:

Закона за движение по пътищата – чл.99а

Необходими документи:

  • Заявление по образец (ако лицето с трайни увреждания, не е навършило 16г. възраст, заявлението се подава от името на един от родителите или техен законен представител, като допълнително се прилага акт за раждане на лицето с трайни увреждания и копие на лична карта на родителя или законния представител)
  • Копие от лична карта (сверява се при подаване на документите)
  • Копие на експертиза от ТЕЛК/НЕЛК/ЦЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност /сверява се с оригинала при подаване на документите/
  • Актуална снимка с размери минимум 4/3.5 см
  • Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания

Такса: няма

Срок за изпълнение: 20 работни дни